Bộ Tài chính yêu cầu giữ mức ổn định giá xăng dầu


(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có Công văn số 14915 /BTC-QLG ngày 30/10/2012 về điều hành kinh doanh xăng dầu gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối. Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp giữ mức ổn định giá bán xăng dầu như hiện nay.

Thông báo của Bộ Tài chính khẳng định, căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây; sau khi thống nhất với Bộ Công Thương; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC (trong đó thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá như quy định hiện hành) thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày (từ ngày 30/9/2012 đến hết ngày 29/10/2012) các mặt hàng xăng dầu như sau:

 Đơn vị: Đồng/lít,kg

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

 

Giá cơ sở

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở

(1)

(2)

(3) =(1)-(2)

1. Xăng RON 92

23.650

24.069

-419

2. Điêzen 0,05 S

21.850

22.322

-472

3. Dầu hoả

21.900

22.561

-661

4. Madút

18.650

18.668

-18

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-): giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; mức giá hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở theo tính toán của Bộ Tài chính như trên, Lãnh đạo Liên Bộ Tài chính - Công Thương thống nhất chỉ đạo điều hành kinh doanh xăng dầu như sau:

1. Giữ ổn định giá bán, mức trích Quỹ Bình ổn giá, thuế suất thuế nhập khẩu đối với các chủng loại xăng dầu như hiện hành.

2. Lợi nhuận định mức trong giá cơ sở: Để thống nhất thực hiện nguyên tắc hài hòa các lợi ích Nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp, khôi phục một phần lợi nhuận định mức trong cơ cấu giá cơ sở với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

3.Về mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu:

- Mặt hàng xăng sử dụng Quỹ BOG: 300 đồng/lít (giảm 200 đồng/lít, từ 500 đồng/lít xuống còn 300 đồng/lít);

- Mặt hàng dầu điêzen sử dụng Quỹ BOG: 300 đồng/lít (giảm 200 đồng/lít, từ 500 đồng/lít xuống còn 300 đồng/lít);

- Giữ ổn định mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng dầu hỏa như hiện hành: 500 đồng/lít;

- Riêng mặt hàng dầu madut ngừng sử dụng Quỹ BOG (0 đồng/kg).

4. Về thời điểm thực hiện:

Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 30/10/2012.