Quyết định 3387/QĐ-UBND:

Bộ thủ tục hành chính thuộc quản lý của Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh


Ngày 29/6/2017, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3387/QĐ-UBND kèm theo bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, lĩnh vực quản lý công sản, lĩnh vực tin học và thống kê tài chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định, danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh gồm:
- Thủ tục Đăng ký giá;
- Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị;
- Thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị;
- Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị;
- Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố quản lý, để thanh toán dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới...
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, lĩnh vực quản lý công sản, lĩnh vực tin học và thống kê tài chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố trước đây thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 3387/QĐ-UBND.