Bố trí ngân sách trung ương cho Bộ Y tế để mua vắc - xin cho tiêm chủng mở rộng

Nguyễn Trung

Chính phủ quyết nghị năm 2023, ngân sách trung ương tiếp tục bố trí cho Bộ Y tế để mua vắc - xin tiêm chủng mở rộng cho tất cả các địa phương trên toàn quốc từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương.

Các địa phương lập kế hoạch, tổ chức mua vắc - xin tiêm chủng mở rộng theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời và an toàn.
Các địa phương lập kế hoạch, tổ chức mua vắc - xin tiêm chủng mở rộng theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời và an toàn.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 10/7/2023 về việc bố trí ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế để mua vắc - xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Theo đó, Chính phủ quyết nghị năm 2023, ngân sách trung ương tiếp tục bố trí cho Bộ Y tế để mua vắc xin tiêm chủng mở rộng cho tất cả các địa phương trên toàn quốc từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương.

Chính phủ giao Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương lập kế hoạch, xác định nhu cầu vắc xin theo từng chủng loại, cơ cấu vắc - xin cần thiết, danh mục, lộ trình tiếp nhận từng loại vắc xin đảm bảo lộ trình tăng số lượng vắc - xin trong tiêm chủng mở rộng theo Nghị quyết số 104/ NQ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ, để làm cơ sở xác định nhu cầu, bố trí kinh phí; quản lý và sử dụng vắc - xin theo quy định; Tổ chức mua vắc - xin tiêm chủng mở rộng theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời và an toàn.

Căn cứ kế hoạch, nhu cầu vắc xin tiêm chủng mở rộng năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo vắc - xin tiêm chủng mở rộng cho toàn quốc năm 2023 gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/7/2023 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế thực hiện.

Trong tháng 7/2023, Bộ Y tế trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về hoạt động tiêm chủng theo trình tự, thủ tục rút gọn, đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

Cũng tại Nghị quyết số 98/NQ-CP, Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, rà soát, báo cáo nhu cầu vắc - xin tiêm chủng mở rộng năm 2023 gửi Bộ Y tế trước ngày 12/7/2023 để tổng hợp.

Chính phủ giao Bộ Tài chính, trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ, nhu cầu kinh phí mua vắc - xin tiêm chủng mở rộng cho toàn quốc năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 do Bộ Y tế báo cáo, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế thực hiện theo quy định; thời gian trình trước ngày 20/7/2023.