Bộ Tài chính cải cách hành chính chủ động, sáng tạo, phấn đấu nâng cao xếp hạng


Trong thời gian tới, ngành Tài chính sẽ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) một cách chủ động, sáng tạo hơn nữa để tiếp tục giữ vững và nâng cao vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC. Qua đó, tiếp tục tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nỗ lực hiện đại hóa công tác nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành ngành Tài chính được doanh nghiệp, người dân đánh giá cao. Nguồn: internet
Nỗ lực hiện đại hóa công tác nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành ngành Tài chính được doanh nghiệp, người dân đánh giá cao. Nguồn: internet

Đó là nội dung được nêu tại Công văn số 6510/BTC-VP ngày 1/6/2020 của Bộ Tài chính gửi thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ về việc tiếp tục đẩy mạnh CCHC, giữ vững và nâng cao chỉ số CCHC của Bộ Tài chính.

Theo đó, trong năm 2020 và các năm tiếp theo, Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung nghiên cứu kỹ và đầy đủ bộ tiêu chí, tiêu chí xác định Chỉ số CCHC năm 2019 (gồm 7 lĩnh vực, 40 tiêu chí và 87 tiêu chí thành phần), đặc biệt là một số tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt được điểm tối đa của Par Index năm 2019 để có các giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Đồng thời, bám sát các tiêu chí đánh giá, chấm điểm Par Index, chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực gắn với kết quả đầu ra đáp ứng theo yêu cầu.

Đẩy mạnh rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính

Để đẩy mạnh CCHC, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng nâng cao tính đồng bộ, thống nhất và đảm bảo tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển trong lĩnh vực tài chính. Đảm bảo hoàn thành 100% các đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình công tác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Năm 2019, công tác CCHC của Bộ Tài chính tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện nỗ lực của Bộ Tài chính trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ cần đẩy mạnh việc rà soát, cắt giảm và đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh, chế độ báo cáo một cách hiệu quả, thực chất, đảm bảo đáp ứng đúng mục tiêu, yêu cầu theo các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; loại bỏ các chi phí không chính thức cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, kịp thời công bố, công khai và cập nhật TTHC trên Cổng dịch vụ công, Trang thông tin điện tử của Bộ và tại nơi trực tiếp giải quyết TTHC; Thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ đúng hạn; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn; kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong xã hội; Triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tăng cường rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo các Nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ; Tăng cường phân cấp để giải phóng nguồn lực phục vụ cho phát triển, đảm bảo phù hợp với năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, đồng thời gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chính sách tinh giản biên chế.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung về vị trí việc làm của công chức, viên chức sau khi cắt giảm, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Phấn đấu trong từng đơn vị không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm bị xử lý kỷ luật. Thực hiện tuyển dụng, luân chuyển, tiếp nhận và bổ nhiệm công chức, viên chức đúng quy định và phù hợp với năng lực, tiêu chuẩn và vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Các đơn vị tiếp tục hoàn thiện các quy định về cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện cơ chế, chính sách để chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, tối đa hoá lợi ích của nhà nước; Triển khai đồng bộ các giải pháp để đấy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai Chính phủ điện tử

Bộ Tài chính chủ trương ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trên cơ sở CCHC, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; Xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của Bộ, hệ thống thông tin báo cáo Bộ Tài chính và các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo Chỉ số CCHC năm 2019 được Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ công bố ngày 19/5/2020 vừa qua, Bộ Tài chính tiếp tục xếp vị trí thứ 2/17 bộ, cơ quan ngang bộ với 94,77/100 điểm. Đây là năm thứ 6 liên tục Bộ Tài chính nằm trong top 3 và là năm thứ 2 liên tiếp giữ vị trí thứ 2 trong khối các bộ, cơ quan ngang bộ về xếp hạng Chỉ số CCHC.

Đồng thời, nâng cao tỷ lệ xử lý hồ sơ, trao đổi công việc trên môi trường mạng; tăng cường kết nối, liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của Bộ...

Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC tại các đơn vị, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, coi việc hoàn thành nhiệm vụ CCHC là tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng của các đơn vị và cũng là một trong các tiêu chí đánh giá công chức, viên chức. 

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội đối với công tác CCHC của Bộ Tài chính. 

Trước đó, trong năm 2019, Bộ Tài chính đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để CCHC theo phương châm của Chính phủ đề ra của năm là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Thông qua đó, công tác CCHC của Bộ Tài chính tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện nỗ lực của Bộ Tài chính trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Chỉ số CCHC năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ công bố ngày 19/5/2020 vừa qua, Bộ Tài chính tiếp tục xếp vị trí thứ 2/17 bộ, cơ quan ngang bộ với 94,77/100 điểm. Đây là năm thứ 6 liên tục (từ năm 2014 đến năm 2019) Bộ Tài chính nằm trong top 3 và là năm thứ 2 liên tiếp giữ vị trí thứ 2 trong khối các bộ, cơ quan ngang bộ về xếp hạng Chỉ số CCHC (Par Index).