Bước chuyển mới trong cải cách hành chính tại Kho bạc Nhà nước

Lương Ninh

Với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm phục vụ, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải pháp cải cách hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch. Nhờ đó, đã giúp giảm thiểu thời gian, thủ tục và chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho các đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư và người dân trong quá trình giao dịch với các đơn vị trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Hệ thống KBNN tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN. Nguồn: internet
Hệ thống KBNN tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN. Nguồn: internet

Lấy khách hàng làm trọng tâm để cải cách hành chính

Trong những năm qua, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để cải cách hành chính (CCHC), hoàn thiện các cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ. Trong đó, trọng tâm là cải cách quy trình thủ tục hành chính (TTHC) về thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian, thủ tục và chi phí thực hiện TTHC cho các đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư và người dân trong giao dịch với hệ thống KBNN.

Để thực hiện tốt công tác CCHC, KBNN tiếp tục tổ chức phối hợp thu NSNN với các cơ quan thu và các ngân hàng thương mại (NHTM); triển khai thanh toán điện tử tập trung với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các NHTM; kết nối, trao đổi dữ liệu thu NSNN điện tử giữa các cơ quan KBNN – NHTM – cơ quan thu… KBNN cũng phối hợp với cơ quan công an, bưu điện để tổ chức thu phạt vi phạm hành chính qua hệ thống bưu điện, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.

Bên cạnh đó, KBNN còn chỉ đạo các đơn vị KBNN địa phương đẩy mạnh việc tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt (như phối hợp với các NHTM tổ chức triển khai các hình thức thu NSNN không dùng tiền mặt; thực hiện việc chi tiền mặt qua hệ thống NHTM đối với các khoản thanh toán có giá trị lớn; chi tiêu NSNN qua thẻ tín dụng; thanh toán chi trả cá nhân qua tài khoản…).

Đánh giá về kết quả tích cực trong CCHC của KBNN trong thời gian qua, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc KBNN cho rằng: Việc thực hiện các cải cách trên, một mặt KBNN đã tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, mặt khác, góp phần mở rộng không gian và thời gian cho người nộp thuế. Theo đó, người nộp thuế có thể thực hiện nộp tiền tại nhiều địa điểm khác nhau, nơi có trụ sở KBNN hoặc chi nhánh, điểm giao dịch của NHTM; hoặc có thể nộp tiền ngoài giờ hành chính, nộp vào ngày nghỉ; qua các dịch vụ thanh toán điện tử do NHTM cung cấp…

Ngoài ra, nhằm thực hiện thống nhất việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư từ nguồn NSNN theo quy  định  tại  Thông  tư  số  52/2018/TT-BTC, Thông tư số 108/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, KBNN đã thực hiện kiểm soát thanh toán vốn theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau”. Theo đó, cán bộ nghiệp vụ kiểm soát chi thực hiện kiểm soát sự đầy đủ, tính pháp lý của hồ sơ thanh toán; kiểm soát đối tượng phải thực hiện cam kết chi, đối chiếu số vốn đề nghị thanh toán không vượt số dư kế hoạch vốn và phù hợp với giá hợp đồng, các điều kiện trong hợp đồng và theo dự toán được duyệt. Trình tự các bước công việc và thời gian thanh toán trước của KBNN đã giảm từ 3 ngày làm việc xuống còn chậm nhất là 1 ngày kể từ khi cán bộ kiểm soát chi nhận đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ theo quy định.

Về trình tự kiểm soát thanh toán, KBNN ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện theo từng bước, phân định cụ thể, rõ ràng từng công việc thực hiện và trách nhiệm giải quyết của từng chức danh khi tham gia quy trình, đặc biệt quy định cụ thể các nội dung nghiệp vụ, các bước luân chuyển chứng từ, thời gian xử lý chứng từ giữa Phòng Kiểm soát chi và Phòng Kế toán.

Bên cạnh đó, KBNN cũng đã thực hiện triển khai trên diện rộng dịch vụ công trực tuyến cho 63 KBNN tỉnh, thành phố. Đồng thời, KBNN cũng thực hiện nâng cấp phiên bản dịch vụ công trực tuyến, tinh giảm quy trình thao tác, đáp ứng được quy trình nghiệp vụ của phương án thống nhất đầu mối kiểm soát chi, đảm bảo rút ngắn tối đa các bước xử lý trên Hệ thống dịch vụ công, trên Hệ thống TABMIS và hệ thống thanh toán. Đến nay, KBNN đã cung cấp 8/12 TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Theo KBNN, dịch vụ công trực tuyến đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp các đơn vị sử dụng NSNN thực hiện chuyển/gửi hồ sơ thanh toán và nhận trả kết quả kiểm soát chi NSNN thông qua internet online nhanh chóng, chính xác. Quy trình thao tác đơn giản, được tinh giảm dần các bước, bỏ thủ tục không cần thiết, tiến tới thực hiện ngày càng nhanh, tiện lợi cho các đơn vị sử dụng NSNN và cán bộ thực hiện nghiệp vụ kiểm soát chi của KBNN.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả của việc cải cách, hiện đại hóa, trong thời gian tới, KBNN tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong quản lý kiểm soát thu, chi NSNN, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác CCHC trong toàn hệ thống KBNN, kiểm soát TTHC. Phấn đấu 100% các TTHC tại KBNN được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2019, đồng thời, phấn đấu đến hết ngày 31/12/2019, 100% các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN cấp tỉnh, KBNN quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải tham gia dịch vụ công mức 4.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án thống nhất quy trình kiểm soát chi NSNN qua KBNN. Triển khai trên phạm vi toàn quốc Chương trình thông báo biến động số dư tài khoản cho các đơn vị sử dụng NSNN; thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của từng đơn vị KBNN trong hệ thống.

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ. Tập trung triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án hiện đại hóa CNTT trong hệ thống KBNN như: Nghiên cứu xây dựng kiến trúc các hệ thống CNTT của KBNN theo hướng hình thành kho bạc điện tử và kho bạc số; xây dựng và triển khai hệ thống tổng kế toán nhà nước; nâng cấp ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN...

Thứ ba, tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn đến các tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN về bộ TTHC của Kho bạc, đặc biệt là việc tham gia dịch vụ công đảm bảo được sự thống nhất cao trong nhận thức và trong hành động.

Thứ tư, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo xây dựng được đội ngũ cán bộ có tư duy về cải cách, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, quy trình xử lý công việc và thái độ làm việc văn minh chuyên nghiệp...