Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế thực hiện thu ngân sách đạt 3.522 tỷ đồng


Thời gian qua, được sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, cùng sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thừa Thiên - Huế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến 31/5/2019, KBNN Thừa Thiên – Huế thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 3.522 tỷ đồng, đạt 123% so với cùng kỳ năm 2018

KBNN Thừa Thiên – Huế thực hiện thu ngân sách đạt 3.522 tỷ đồng.
KBNN Thừa Thiên – Huế thực hiện thu ngân sách đạt 3.522 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-KBNN ngày 03/01/2019 của Tổng Giám đốc KBNN về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019 của hệ thống Kho bạc Nhà nước. Bám sát chương trình công tác của Hệ thống KBNN; trên cơ sở Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của HĐND các cấp. KBNN Thừa Thiên Huế cụ thể hóa bằng những chương trình kế hoạch như sau:

KBNN Thừa Thiên - Huế đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-KBTTH ngày 28/02/2019 về Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Quyết định số 68/QĐ-KBTTH ngày 28/02/2019 về Kế hoạch thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của KBNN Thừa Thiên - Huế. Quyết định số 79/QĐ-KBTTH ngày 19/3/2019 của KBNN Thừa Thiên - Huế về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của KBNN Thừa Thiên - Huế; Quyết định số 80/QĐ-KBTTH ngày 19/3/2019 của KBNN Thừa Thiên - Huế về Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của KBNN Thừa Thiên - Huế năm 2019; Quyết định số 114/QĐ-KBTTH ngày 05/4/2019  Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2019 của KBNN Thừa Thiên - Huế. Quyết định số 182/QĐ-KBTTH ngày 06/6/2019 của KBNN Thừa Thiên - Huế về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của KBNN Thừa Thiên - Huế năm 2019.

Nhờ đó, công tác tập trung nguồn thu được KBNN Thừa Thiên - Huế thực hiện đầy đủ kịp thời theo đúng chế độ Nhà nước quy định. Bên cạnh đó, KBNN Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh phối hợp với Cục Thuế, Hải quan và các ngân hàng TMCP đảm bảo các khoản thu NSNN qua KBNN trên địa bàn Tỉnh, tiếp tục phối hợp tại 05 NHTM để thực hiện thu NSNN tại địa bàn Tỉnh. KBNN Thừa Thiên - Huế áp dụng các hình thức thu nộp NSNN văn minh, hiện đại qua mạng; hạn chế thanh toán bằng tiền mặt qua KBNN; Hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách đúng quy định.

KBNN Thừa Thiên - Huế  cũng đã phối hợp với các chủ tài khoản, chủ đầu tư để thực hiện công tác đối chiếu số liệu thanh toán, tạm ứng. Thực hiện công tác chuyển nguồn theo đúng quy định của Bộ Tài chính và KBNN. Chuyển số dư tạm ứng các năm trước sang năm 2019; Thực hiện báo cáo 13 tháng đối với các nguồn vốn đầu tư công; Thực hiện đối chiếu và quyết toán vốn niên độ năm 2018. Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; Cung cấp số liệu cho đoàn Kiểm toán Nhà nước theo yêu cầu. Phối hợp với các Chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục hoàn tạm ứng các nguồn ứng trước...

KBNN Thừa Thiên - Huế chủ động phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách để thực hiện công tác kiểm soát, thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản chi NSNN. Phối hợp với chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án tăng cường các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn cho các công trình, dự án.

KBNN Thừa Thiên - Huế tiếp tục thực hiện Công văn số 388/KBNN-CNTT ngày 29/01/2018 của KBNN về việc chính thức vận hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến KBNN trên phạm vi rộng và Công văn số 1758/KBNN-CNTT ngày 12/04/2019 về việc thông báo kế hoạch triển khai hệ thống Dịch vụ công trực tuyến KBNN.

Với những giải pháp trên đã góp phần quan trọng trong công tác thu NSNN của đơn vị. Tính đến 31/5/2019, KBNN Thừa Thiên – Huế thực hiện thu NSNN là 3.522 tỷ đồng, đạt 123% so với cùng kỳ năm 2018. Về chi NSNN, KBNN Thừa Thiên - Huế đã thực hiện chi NSNN là 5.659 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, KBNN Thừa Thiên – Huế cũng đã thực hiện chi cho đầu tư xây dựng cơ bản là 636, đạt 98,3% so với cùng kỳ năm 2018. Thông qua các hoạt động thu chi tiền mặt, KBNN Thừa Thiên – Huế đã phát hiện trả lại tiền thừa cho khách hàng với tổng số tiền là: 10.950.000 đồng, gồm 10 món; KBNN Thừa Thiên – Huế  đã tiếp nhận hồ sơ và thanh toán 91 đơn vị / 297 đơn vị giao dịch, toàn tỉnh đã có 699 đơn vị tham gia dịch vụ công.