Các nguyên tắc của phương thức quản lý chất lượng toàn diện TQM

Nguyễn Hiền

TQM là phương thức quản lý một tổ chức, doanh nghiệp tập trung vào chất lượng, dựa vào sự tham gia của các thành viên trong tổ chức để đạt được sự thành công lâu dài nhờ thỏa mãn khách hàng và đem lại lợi ích cho các thành viên.

Quản lý chất lượng toàn diện.
Quản lý chất lượng toàn diện.

Phương thức quản lý chất lượng toàn diện TMQ có 7 nguyên tắc

Thông thường, phương thức quản lý chất lượng toàn diện TMQ có 7 nguyên tắc cơ bản:

Một là, sự hài lòng của khách hàng: TQM là một quá trình được tập trung vào đối tượng chủ yếu là khách hàng. Mục đích của TQM thể hiện sự cải tiến về hoạt động kinh doanh thường xuyên giúp cho các thành viên có liên quan được tham gia vào các hoạt động và cùng hướng tới mục tiêu cụ thể, đồng nhất đó, từ đó cải thiện về chất lượng của các sản phẩm cũng như dịch vụ được tốt nhất, đồng thời giúp cải tiến về quy trình sản xuất vẫn đang còn gặp phải nhiều bất cập.

Hai là, ra quyết định dựa trên thực tế: TQM xây dựng dựa trên nguyên tắc tối ưu các quyết định mang tính chất thực tế bằng việc sử dụng những số liệu liên quan tới hiệu suất.

Ba là, truyền thông hiệu quả: Mỗi doanh nghiệp cần có một cuộc đối thoại cởi mở trong toàn bộ tổ chức.

Bốn là, tư duy chiến lược: Chất lượng phải là một phần trong tầm nhìn dài hạn của tổ chức.

Năm là, hệ thống tích hợp: một tầm nhìn chung, bao gồm kiến ​​thức và cam kết về các nguyên tắc chất lượng, giữ cho mọi người trong công ty được kết nối. Ngay cả các nhà cung cấp cũng là một phần quan trọng của hệ thống. 

Sáu là, tập trung vào quy trình: Doanh nghiệp có hệ thống cấu trúc mọi hoạt động thành các quy trình và do đó, xác định vị trí và lặp lại quy trình tốt nhất. 

Bảy là, cải tiến liên tục: Mỗi nhân viên phải luôn suy nghĩ về cách thực hiện tốt hơn công việc của họ để hướng tới mục đích chung của công ty.

Các ngành sử dụng quản lý chất lượng toàn diện

TQM có nguồn gốc từ những lĩnh vực sản xuất, tuy nhiên dựa vào những nguyên tắc của TQM thì phương thức quản lý này có thể được áp dụng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau như tài chính, ngân hàng hay y học.

TQM sẽ tập trung vào sự thay đổi dài hạn hơn là tập trung vào mục tiêu ngắn hạn. Phương thức này cũng có thể được áp dụng cho tất cả các phòng ban trong một tổ chức cá nhân.

Điều này giúp đảm bảo tất cả nhân viên đều làm việc hướng tới các mục tiêu đặt ra cho công ty, cải thiện chức năng trong từng lĩnh vực. Các bộ phận liên quan có thể bao gồm quản trị, tiếp thị, sản xuất và đào tạo nhân viên.