Hiệu quả áp dụng TCVN ISO 9001:2015 ở Lạng Sơn

Hiệu quả áp dụng TCVN ISO 9001:2015 ở Lạng Sơn

Tính đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 249 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
Kho bạc Nhà nước tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Kho bạc Nhà nước tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước đã và đang hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh bạch, cụ thể hóa hồ sơ, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho từng công chức, đơn vị giải quyết công việc thông suốt, hiệu quả… góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của Kho bạc Nhà nước đối với người dân, tổ chức.
Áp dụng ISO 9001:2015 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Hải Phòng

Áp dụng ISO 9001:2015 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Hải Phòng

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng cho biết, căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước, đơn vị đã quyết định về việc ban hành áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố.