Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam đạt tỷ lệ hài hòa quốc tế tới 60%

Phạm Nga

Tính đến ngày 31/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố hơn 13.000 TCVN, đạt tỷ lệ hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực 60%.

Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành trên 800 QCVN  trở thành công cụ quan trọng của hoạt động quản lý nhà nước.
Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành trên 800 QCVN trở thành công cụ quan trọng của hoạt động quản lý nhà nước.

Sau khi Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được ban hành, hoạt động xây dựng, công bố, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được đẩy mạnh với số lượng tăng hằng năm, cùng với đó, tỷ lệ hài hòa Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) với tiêu chuẩn quốc ngày càng tăng, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế.

Hệ thống tiêu chuẩn được hoàn thiện với hai cấp (TCVN - TCCS), phù hợp với thông lệ quốc tế. Hệ thống TCVN được xây dựng trên nguyên tắc ưu tiên hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, khu vực tạo nền tảng cơ sở kỹ thuật vững vàng, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, giảm thiểu những rào cản kỹ thuật.  

Tính đến ngày 31/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố hơn 13.000 TCVN, đạt tỷ lệ hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực 60%. Các bộ, ngành đã ban hành trên 800 QCVN tập trung vào đối tượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2, có tính rủi ro cao trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, môi trường, giao thông vận tải, thông tin truyền thông, xây dựng, y tế, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy (PCCC)… .

Trong khi đó, hệ thống quy chuẩn kỹ thuật được hình thành với hai cấp (QCVN - QCĐP), phù hợp với Hiệp định WTO/TBT, về cơ bản đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý. Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) ban hành trên 800 QCVN trở thành công cụ quan trọng của hoạt động quản lý nhà nước nhằm ngăn chặn các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ kém chất lượng ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, lợi ích doanh nghiệp và quốc gia.

Cùng với đó, các địa phương đã ban hành 28 QCĐP và xây dựng kế hoạch gần 50 QCĐP cho các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, chất lượng nước, khí thải...