Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Bộ Quốc phòng

Nguyễn Hiền

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Kế hoạch số 4408/KH-BQP về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Bộ Quốc phòng năm 2023.

Chuẩn hóa phương pháp làm việc, bảo đảm khoa học, hợp lý, thông suốt.
Chuẩn hóa phương pháp làm việc, bảo đảm khoa học, hợp lý, thông suốt.

Mục đích của Kkế hoạch số 4408/KH-BQP nhằm chuẩn hóa phương pháp làm việc, bảo đảm khoa học, hợp lý, thông suốt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng.

Kế hoạch yêu cầu việc triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với các cơ quan, đơn vị cần được tiến hành chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng; triển khai đồng bộ, thống nhất, tập trung vào thủ tục hành chính, các khâu yếu, mặt yếu của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.