Đã có 46 tiêu chuẩn TCVN phát triển đô thị thông minh

Nguyễn Hiền

Triển khai Đề án 950 phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 ban hành năm 2018, các Bộ, ngành đã và đang nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế chính sách, văn bản hướng dẫn về phát triển đô thị thông minh.

Lĩnh vực Khoa học công nghệ đã công bố 46 tiêu chuẩn TCVN phục vụ phát triển đô thị thông minh.
Lĩnh vực Khoa học công nghệ đã công bố 46 tiêu chuẩn TCVN phục vụ phát triển đô thị thông minh.

Cụ thể, trong lĩnh vực Xây dựng, đã nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Luật Xây dựng 2014, trong đó bổ sung quy định về việc khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị sinh thái, đô thị thông minh, quy định về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng đô thị thông minh; hoàn thiện xây dựng Danh mục hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam…

Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông đã ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0); Công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (phiên bản 1.0); Hướng dẫn các địa phương triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh...

Lĩnh vực Khoa học công nghệ đã công bố 46 tiêu chuẩn TCVN phục vụ phát triển đô thị thông minh. Lĩnh vực giao thông đã ban hành hệ thống tiêu chuẩn phục vụ phát triển đô thị thông minh và đang tiếp tục nghiên cứu các công nghệ mới phục vụ phát triển giao thông thông minh.

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia”.

Bộ Xây dựng cho biết, các giải pháp, nội dung cần đẩy mạnh trong giai đoạn sắp tới để thực hiện phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam đó là tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Đề án 950 về hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về lĩnh vực đô thị thông minh; thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thông minh; phát triển và ứng dụng các tiện ích đô thị thông minh; đào tạo nhân lực, huy động nguồn lực trong và ngoài nước...