Áp dụng TCVN ISO 9001 giúp nâng cao chỉ số cạnh tranh, minh bạch trong quản lý hành chính

Hiền Nguyễn

Nhiều địa phương đã tích cực áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 phù hợp đã góp phần tích cực nâng cao chỉ số cạnh tranh, minh bạch trong quản lý hành chính của các địa phương.

 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định.
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định.

Hiện nay, tỉnh Lào Cai có 41/41 cơ quan cấp tỉnh thực hiện việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, gồm: 19 sở, ban ngành cấp tỉnh, 3 đơn vị (Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội, Vườn Quốc gia Hoàng Liên), 10 Chi cục thuộc Sở và 9 UBND huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh đó, địa phương này cũng có 152/152 UBND các xã, phường, thị trấn thực việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 (đạt 100%).

Hàng năm, các cơ quan đã ban hành kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng đúng quy định; định kỳ tổ chức đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo nhằm khắc phục những điểm không phù hợp đối với Hệ thống quản lý chất lượng và lưu trữ hồ sơ đảm bảo yêu cầu dễ tìm, dễ thấy, dễ nhận biết. Một số cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt việc đo lường sự thỏa mãn của khách hàng.

Công tác tổ chức thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 luôn nhận được sự chỉ đạo, lãnh đạo các cấp, công chức đã am hiểu việc xây dựng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng. 

Các cơ quan đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 phù hợp với các văn bản pháp quy và chức năng nhiệm vụ, qua đó, góp phần tích cực nâng cao chỉ số cạnh tranh, minh bạch trong quản lý hành chính của tỉnh. Đồng thời, mang đến sự đổi mới trong tác phong, lề lối thực hiện và xử lý công việc; có đánh giá sự hài lòng của người dân khi tiếp xúc giải quyết công việc với cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, năng lực làm việc và hiệu quả của bộ máy hành chính, đáp ứng yêu cầu đổi mới, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đến nay, một số đơn vị triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tốt, như: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai (Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh), Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

Tại tỉnh Bình Định đã có 56/56 (đạt 100%) cơ quan bắt buộc cấp tỉnh, cấp huyện đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg phù hợp với TCVN ISO 9001:2015. Có 151/159 cơ quan hành chính nhà nước cấp xã, và 1 đơn vị sự nghiệp thuộc diện khuyến khích áp dụng đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, đạt 95%.

Toàn tỉnh Bình Định hiện có 2.112 thủ tục hành chính (đã áp dụng 100%) hệ thống quản lý chất lượng, trong đó có 297 thủ tục hành chính (đã áp dụng 100%) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Tỉnh đã áp dung Hệ thống quản lý chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng duy trì Hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh được đảm bảo.

Hàng năm, các cơ quan đã ban hành kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng đúng quy định; định kỳ tổ chức đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo nhằm khắc phục những điểm không phù hợp đối với Hệ thống quản lý chất lượng và lưu trữ hồ sơ, đảm bảo yêu cầu dễ tìm, dễ thấy, dễ nhận biết.

Một số cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc đo lường sự thỏa mãn của khách hàng, bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính. Đồng thời, toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được xây dựng, ban hành và công bố lên Cổng thông tin hành chính công của tỉnh giúp tổ chức, công dân tiếp cận nhanh chóng, chính xác.

Có được kết quả nói trên là do Lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo các cấp đã quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001.

Cơ quan chủ trì Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng luôn chủ động tham mưu, tổ chức triển khai Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng trong việc giải quyết thủ tục hành chính như việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định pháp luật.

Tại Lạng Sơn, tính đến năm 2022, cả tỉnh đã có 249 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Trong đó, 76 đơn vị phải áp dụng (22 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 09 Chi cục thuộc các sở, 11 UBND huyện, thành phố); 173 đơn vị khuyến khích áp dụng (21 đơn vị sự nghiệp công lập, 152 UBND xã, phường, thị trấn).

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo ISO tỉnh Lạng Sơn, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh đã góp phần hình thành phương pháp làm việc khoa học, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo đơn vị điều hành, chỉ đạo thực hiện công việc rõ ràng, thống nhất và công khai, minh bạch.

Trong khi đó, công chức, viên chức được phân công xử lý công việc đúng thẩm quyền đã góp phần kiểm soát việc thực hiện các thủ tục hành chính, cải thiện chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân.