Kinh nghiệm áp dụng ISO 14000 tại các doanh nghiệp

Kinh nghiệm áp dụng ISO 14000 tại các doanh nghiệp

Hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14000 giúp doanh nghiệp (DN) thuận tiện trong quá trình sản xuất và hạn chế rủi ro từ môi trường. Việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 14000 đã đem lại nhiều hiệu quả cho DN trong sản xuất kinh doanh.
Đã có 46 tiêu chuẩn TCVN phát triển đô thị thông minh

Đã có 46 tiêu chuẩn TCVN phát triển đô thị thông minh

Triển khai Đề án 950 phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 ban hành năm 2018, các Bộ, ngành đã và đang nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế chính sách, văn bản hướng dẫn về phát triển đô thị thông minh.