Cấp thiết gắn nâng cao năng suất, chất lượng với đổi mới sáng tạo

Ánh Dương

Việc triển khai các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng gắn với đổi mới sáng tạo đã và đang là yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp hiện nay. 

Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nâng cao năng suất là rất cần thiết để giúp các doanh nghiệp đón đầu công nghệ mới. Ảnh: Internet
Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nâng cao năng suất là rất cần thiết để giúp các doanh nghiệp đón đầu công nghệ mới. Ảnh: Internet

Giúp doanh nghiệp đạt lợi thế cạnh tranh mới

Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nâng cao năng suất là rất cần thiết để giúp các doanh nghiệp đón đầu công nghệ mới, đưa cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 thành cơ hội đổi mới cho doanh nghiệp.

Nhiều chuyên gia đánh giá, đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao năng suất, chất lượng giúp doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh mới, tạo ra thị trường mới, thu hút các nguồn lực tài trợ của các đối tác, sử dụng hiệu quả nguồn lực, giảm lãng phí, nâng cao uy tín của doanh nghiệp.

Do đó, việc triển khai các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng gắn với đổi mới sáng tạo là yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp hiện nay.

Để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng gắn với đổi mới sáng tạo, cơ quan quản lý nhà nước cần thống nhất quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; có sự phân công, phân cấp, phối hợp giữa các ngành, các cấp trung ương và địa phương trong bối cảnh mới nhằm thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia.

Đồng thời, cần hoàn thiện, đổi mới cơ chế, chính sách về đổi mới sáng tạo, khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo, huy động tối đa nguồn lực xã hội đầu tư cho lĩnh vực này...

Doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt các tín hiệu của thị trường

Về phía doanh nghiệp, cần nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của hoạt động đổi mới, sáng tạo gắn với nâng cao năng suất, chất lượng đối với sự tồn tại, tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp cần tìm hiểu, nghiên cứu về tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, năng lực sáng tạo, bổ sung hoạt động đào tạo để phát triển nguồn nhân lực cho tương lai.

Doanh nghiệp cần nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của hoạt động đổi mới, sáng tạo gắn với nâng cao năng suất, chất lượng đối với sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Ảnh: Internet
Doanh nghiệp cần nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của hoạt động đổi mới, sáng tạo gắn với nâng cao năng suất, chất lượng đối với sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Ảnh: Internet

Trong bối cảnh mới, để doanh nghiệp có thể đổi mới sáng tạo, rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ giỏi về kỹ năng nghề mà cần có các kỹ năng mềm và hiểu biết về các công cụ năng suất, góp phần tạo ra nhiều ý tưởng, công nghệ và thương mại hóa công nghệ.

Doanh nghiệp cũng cần chủ động nắm bắt các tín hiệu của thị trường, năng động và sáng tạo, hiểu rõ được tầm quan trọng của chuỗi giá trị sản phẩm.

Từ đó, chủ động thu hút, huy động sự tham gia của các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức tín dụng để hình thành sự liên kết chặt chẽ, hiệu quả hướng đến tạo ra và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa thiết thực, có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần tăng cường mở rộng các mối quan hệ mạng lưới để tiếp cận các nguồn lực tri thức từ bên ngoài trong việc chuyển giao công nghệ.

Bản thân chủ doanh nghiệp cần nâng cao trình độ chuyên môn để có thể hấp thu những kiến thức mới từ môi trường bên ngoài, từ đó có giải pháp, định hướng tăng cường năng lực nội tại của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế...

Trên thế giới ngày nay, các quốc gia, khu vực và tổ chức đều đang nỗ lực đạt được những tiến bộ kinh tế nhanh chóng và tăng cường sự thịnh vượng.

Bằng chứng từ khắp nơi trên thế giới cho thấy rằng sự thịnh vượng này không nhất thiết phải được kế thừa thông qua các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn lực sẵn có mà một quốc gia có thể sở hữu.

Các yếu tố như vị trí địa lý, nguồn cung lao động, lãi suất và nguồn tài nguyên thiên nhiên, mặc dù rất quan trọng nhưng không đủ để tạo ra sự thịnh vượng cho một quốc gia.

Sự thịnh vượng của quốc gia được tạo ra và kế thừa. Nó dựa trên khả năng cạnh tranh của đất nước và khả năng đổi mới và nâng cấp của các ngành công nghiệp. Để đảm bảo tăng trưởng bền vững, các quốc gia phải liên tục đổi mới và nâng cấp để tăng năng suất.