Chấn chỉnh công tác xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Minh Anh

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp chủ động rà soát, chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ, xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; thực hiện quy trình cấp chứng chỉ đảm bảo công khai, minh bạch, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động rà soát, chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ, xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động rà soát, chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ, xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Bộ Xây dựng vừa có Chỉ thị số 04/CT-BXD về việc tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Nhiều hồ sơ xin cấp chứng chỉ kê khai không trung thực

Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Luật Xây dựng năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã từng bước đi vào nề nếp.

Việc xét cấp và công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân, tổ chức được cấp chứng chỉ đã góp phần thuận lợi cho công tác quản lý, minh bạch thông tin trong hoạt động xây dựng.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các khó khăn, vướng mắc khi nộp hồ sơ đề nghị xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực tại các cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ.

Mặt khác, trong quá trình xem xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng nhận thấy nhiều hồ sơ chưa phù hợp như: Không trung thực trong kê khai, xác nhận kinh nghiệm; sử dụng các văn bản, chứng chỉ không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp...

Nghiêm cấm sử dụng tài liệu, văn bằng, chứng chỉ giả mạo

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động rà soát, chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ, xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Thực hiện quy trình cấp chứng chỉ đảm bảo công khai, minh bạch, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện thu lệ phí cấp chứng chỉ theo quy định; ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức công vụ như sách nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực trong khi tiếp nhận hồ sơ, xét cấp chứng chỉ.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát, phát hiện kịp thời các hành vi bị nghiêm cấm như sử dụng tài liệu, văn bằng, chứng chỉ giả mạo không hợp lệ, không đúng với năng lực đế hợp thức thủ tục cấp chứng chỉ; trường hợp đủ cơ sở xác định các loại giấy tờ giả mạo để đề nghị cấp chứng chỉ thì thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền biết, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; tăng cường phổ biến, khuyến khích cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính mức độ 4 đối với các thủ tục đủ điều kiện thực hiện theo quy định.

Đối với tổ chức xã hội - nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, thực hiện xét cấp chứng chỉ theo đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi được công nhận; chủ động rà soát, xử lý vi phạm, báo cáo kết quả xử lý về Bộ Xây dựng (nếu có).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị này.