Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ

Hà Phương

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đề nghị, thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm các công việc được xử lý kịp thời, đúng quy định.

Đoàn kiểm tra của Tổng cục DTNN kiểm tra tại kho Chi cục DTNN Quảng Xương.
Đoàn kiểm tra của Tổng cục DTNN kiểm tra tại kho Chi cục DTNN Quảng Xương.

Theo Tổng cục DTNN, trong thời gian qua, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN đã từng bước đi vào nền nếp.

Cấp ủy đảng và thủ tưởng các đơn vị đã phối hợp tốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt các mặt công tác của cơ quan, đơn vị, cũng như của toàn ngành DTNN.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát của các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục DTNN cho thấy, tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn chậm, còn nhiều tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác như: Xây dựng cơ chế, chính sách; mua, bán, nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia; bảo quản, quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia; tổ chức cán bộ; quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng; thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, tại nhiều Cục DTNN khu vực, công tác thông tin, báo cáo còn chưa đúng thời gian quy định; báo cáo đánh giá của đơn vị còn chung chung, chỉ nêu ưu điểm, không nêu những tồn tại, hạn chế và phương hướng khắc phục.

Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong xử lý công việc còn chưa chặt chẽ, có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chung của ngành DTNN...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Tổng cục DTNN yêu cầu, thủ trưởng và cấp ủy các đơn vị thuộc và trực thuộc quán triệt, thực hiện nghiêm túc Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục DTNN. Tăng cường quản lý, điều hành việc mua, bán, nhập xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ.

Thủ trưởng các đơn vị phải gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của người đứng đầu trong mọi mặt công tác của đơn vị; chủ động, tích cực giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm các công việc được xử lý kịp thời, đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng cục DTNN và trước pháp luật trong quản lý công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.

Đối với các Cục DTNN khu vực, Tổng cục DTNN đề nghị các đơn vị tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật chính sách pháp luật cho đội ngũ công chức trong thực thi công vụ.

Các Cục DTNN khu vực phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi công tác chuyên môn với các đơn vị tham mưu thuộc Tổng cục trước, trong và sau quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Những vấn đề khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền phải kịp thời có văn bản báo cáo Tổng cục DTNN để xem xét, giải quyết.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; tăng cường giám sát thường xuyên và tăng số lượng các cuộc kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất.

Các đơn vị tham mưu thuộc Tổng cục DTNN chủ động rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật và các quy trình, quy chế của ngành DTNN về mua, bán, nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia; kịp thời nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị để tham mưu cho Tổng cục phương hướng, giải pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền, không để chậm trễ kéo dài.

Ngoài các nội dung trên, Tổng cục DTNN đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế vi phạm; lồng ghép thanh tra, kiểm tra với phổ biến quy định của pháp luật, trao đổi về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ...