Chi phí thuê dịch vụ của cá nhân có được tính vào chi phí khấu trừ thuế?

Theo mof.gov.vn

Ngày 07/9/2017, Cục Thuế Bình Dương có Công văn số 15716/CT-TT&HT gửi Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen giải đáp về những vấn đề liên quan đến chi phí thuê dịch vụ của cá nhân.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trước đó, Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được Công văn số 387/CV/HSG/17-VP2 của Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen đề nghị giải đáp về chi phí thuê dịch vụ của cá nhân.

Về những vấn đề mà Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen băn khoăn, Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho biết, theo điểm a, khoản 2, Điều 12, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán hóa đơn tại cơ quan thuế thì doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hóa đơn phải có đơn đề nghị mua hóa đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thì trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện như: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT...

Thông tư cũng quy định, các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp như mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra; Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen có thuê xe ba gác của cá nhân để vận chuyển hàng hóa, thì nếu cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen là cá nhân có kinh doanh và giá trị dịch vụ vận chuyển cho Công ty từ 100 triệu đồng/năm thì cá nhân kinh doanh đó phải liên hệ với cơ quan thuế quản lý để mua và lập hóa đơn giao cho Công ty và thực hiện kê khai nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Nếu giá trị dịch vụ vận chuyển cho Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen dưới 100 triệu đồng/năm thì Công ty lập bảng kê theo mẫu số 01/TNDN và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của bảng kê.

Đồng thời, nếu cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen là cá nhân không kinh doanh thì khi Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen thanh toán tiền cho cá nhân không phân biệt giá trị dịch vụ lớn hơn hay nhỏ hơn 100 triệu đồng/năm, Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen phải lập bảng kê theo mẫu số 01/TNDN và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của bảng kê.