Chính phủ phê duyệt phương án cơ cấu lại SCIC đến năm 2020

PV.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thành lập.

 “Phương án cơ cấu lại Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020” được Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký ban hành ngày 13/12/2017. Nguồn: Internet
“Phương án cơ cấu lại Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020” được Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký ban hành ngày 13/12/2017. Nguồn: Internet

Đó là nội dung tại Quyết định số 2012/QĐ-TTg phê duyệt “Phương án cơ cấu lại Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020” được Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký ban hành ngày 13/12/2017.

Mục tiêu của Phương án nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của SCIC theo cơ chế thị trường và quy định của pháp luật; Tái cơ cấu và đẩy nhanh tiến độ bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ nhằm đưa SCIC thực sự trở thành một công cụ, kênh truyền vốn nhà nước; Thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của nền kinh tế; Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp.

Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính của SCIC là đầu tư và kinh doanh vốn vào các ngành, lĩnh vực, dự án đem lại hiệu quả kinh tế theo quy định của pháp luật; Cung cấp các dịch vụ tư vấn: Đầu tư, tài chính; Chuyển đổi, quản trị, mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật…

Theo Quyết định số 2012/QĐ-TTg, nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ Tổng công ty, trước mắt, SCIC tập trung vào sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty và Nghị định thay thế Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành; Hoàn thiện quy chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; Thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm, phân phối thu nhập, công tác cán bộ; Trong ký kết và thực hiện các hợp đồng với những người có liên quan đến người quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Rà soát, xây dựng và thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, các dự án đầu tư không có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp theo cơ chế thị trường; Xem xét, thực hiện phá sản doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật...

SCIC xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thành lập; Phê duyệt phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh, phương án tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên phù hợp với nội dung Phương án này.

SCIC ban hành tiêu chí phân nhóm doanh nghiệp, phương án tái cơ cấu và xây dựng lộ trình bán vốn theo từng năm giai đoạn 2017-2020 báo cáo Bộ Tài chính để giám sát, đôn đốc thực hiện; gửi Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

Tại Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Quyết định này; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Ngành, nghề kinh doanh chính của SCIC là đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ; Tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, bán vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đã tiếp nhận theo quy định hiện hành.