Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp phù hợp với cân đối ngân sách từng thời kỳ


Trả lời báo chí về chính sách bảo hiểm nông nghiệp, ông Nguyễn Quang Huyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện phù hợp với khả năng cân đối ngân sách trong từng thời kỳ.

Chính sách về bảo hiểm nông nghiệp được ban hành nhằm mang lợi ích cho hộ dân sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp bảo hiểm. Nguồn: internet
Chính sách về bảo hiểm nông nghiệp được ban hành nhằm mang lợi ích cho hộ dân sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp bảo hiểm. Nguồn: internet

Phù hợp khả năng cân đối ngân sách từng thời kỳ

Chính sách về hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp hiện nay được quy định cụ thể tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp và Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP, bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện thỏa thuận, không giới hạn tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm, rủi ro được bảo hiểm và phạm vi địa bàn.

Đồng thời, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện phù hợp với khả năng cân đối ngân sách trong từng thời kỳ, thông qua việc hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cho một số tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp, đối tượng bảo hiểm, rủi ro được bảo hiểm và trong phạm vi địa bàn nhất định.

Làm rõ hơn về nội dung này, ông Nguyễn Quang Huyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, Nghị định số 58/2018/NĐ-CP quy định khung tiêu chí về đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ, mức hỗ trợ, rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ, địa bàn được hỗ trợ. Căn cứ vào các tiêu chí trên và khả năng cân đối ngân sách, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định cụ thể về hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp trong từng thời kỳ.

Thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp

Thực hiện Nghị định số 58/2018/NĐ-CP, ngày 26/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg quy định, đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ đối với cây trồng là cây lúa; Vật nuôi là trâu, bò; Nuôi trồng thủy sản là tôm sú, tôm thẻ chân trắng.

Mức hỗ trợ đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo là 90% phí bảo hiểm nông nghiệp; Cá nhân sản xuất nông nghiệp khác là 20% phí bảo hiểm nông nghiệp; Tổ chức sản xuất nông nghiệp đáp ứng các điều kiện cụ thể về hợp tác, liên kết, quy mô lớn có ứng dụng công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường là 20% phí bảo hiểm nông nghiệp... 

Theo ông Nguyễn Quang Huyền, việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách về bảo hiểm nông nghiệp như trên là tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp.

Chính sách về bảo hiểm nông nghiệp được ban hành nhằm mang lợi ích cho hộ dân sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó, khuyến khích doanh nghiệp triển khai bảo hiểm nông nghiệp, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp, chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại về tài chính do các rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất. Qua đó, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp của Chính phủ.

Để triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm nông nghiệp, Bộ Tài chính đã phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách về bảo hiểm nông nghiệp nhằm giúp người dân và doanh nghiệp kịp thời nắm bắt và triển khai hiệu quả chính sách. Đồng thời, thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện bảo hiểm nông nghiệp theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg với chức năng tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng Bộ Tài chính trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan về tổ chức thực hiện bảo hiểm nông nghiệp.