Chính sách thuế đối với hộ khoán sử dụng hoá đơn?

PV.

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có Công văn số 17563 / BTC-TCT ngày 19/12/2012 trả lời Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chính sách thuế đối với hộ khoán sử dụng hoá đơn.

Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
Theo đó, thời gian vừa qua Bộ Tài chính nhận được công văn và ý kiến của một số Cục Thuế nêu vướng mắc về việc thực hiện thu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn (sau đây gọi tắt là hộ khoán sử dụng hóa đơn), về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Về thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1, Điều 11 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính và khoản 9 Điều 19 Thông tư số 28/2011/TT- BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính thì: Hộ khoán sử dụng hóa đơn (bao gồm hóa đom quyến và hóa đơn do cơ quan thuế bán lẻ theo từng số) nếu trong tháng có phát sinh doanh thu trên hoá đơn cao hơn doanh thu khoán thì phải nộp bổ sung thuế GTGT vào cuối mỗi tháng.

Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Hộ khoán sử dụng hoá đơn quyển nếu trong quý doanh thu trên hoá đom cao hơn doanh thu khoán thì thực hiện nộp thuế TNCN bổ sung vào cuối mỗi quý. Đối với hộ khoán sử dụng hoá đơn lẻ thì thực hiện tạm thu thuế TNCN khi xuất hoá đom theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 6 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính.

Trường hợp hộ khoán sử dụng hoá đơn (mua quyển hay mua lẻ) có yêu cầu hoàn thuế thì doanh thu tính thuế TNCN của năm được xác định như sau:

- Nếu doanh thu trên hoá đom thấp hơn doanh thu ấn định thì doanh thu tính thuế của năm là doanh thu ấn định.

- Nếu doanh thu trên hoá đơn cao hơn doanh thu ấn định thì doanh thu tính thuế của năm là doanh thu trên hoá đơn.