Chính sách tiền lương thu hút nhân tài

Luật sư Trần Văn Toàn - Văn phòng Luật sư Khánh Hưng (Đoàn luật sư Hà Nội)

(Tài chính) Ông Lê Sỹ Mạnh (manhlienbutson@...) hỏi: Con tôi đang học thạc sĩ, tháng 6/2014 được tuyển dụng vào làm việc tại 1 Học viện, trong thời gian tập sự hưởng 85% lương bậc 1/9, hệ số 2,34. Vậy, sau khi nhận bằng thạc sĩ (tháng 10/2015) thì con tôi có được hưởng bậc 2/8 hệ số 4,74 theo Kết luận số 86-KL/TW của Bộ Chính trị không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề ông Mạnh hỏi như sau:

Khoản 1, Điều 22 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định, trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp, con ông Lê Sỹ Mạnh, tháng 6/2014 được tuyển dụng vào viên chức tại 1 Học viện, trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của vị trí việc làm tương ứng với chức danh nghề nghiệp có trình độ đào tạo đại học như ông phản ánh là đúng quy định.

Khi hết thời gian tập sự, nếu con ông Mạnh đạt yêu cầu tập sự thì Giám đốc Học viện sẽ ra quyết định hoặc làm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý viên chức ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho con ông, khi đó con ông được hưởng 100% mức lương bậc 1 ngạch viên chức loại A1, hệ số 2,34 (Theo bảng lương số 3, ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP).

Theo quy định của pháp luật về viên chức hiện hành, sau khi được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đại học, mà con ông Mạnh mới tốt nghiệp và có bằng thạc sĩ thì mức lương vẫn hưởng theo vị trí việc làm được tuyển dụng có yêu cầu trình độ đại học. Nếu Học viện có yêu cầu vị trí việc làm trình độ thạc sĩ, con ông Mạnh có đơn trình bày nguyện vọng làm việc và hưởng lương theo trình độ thạc sĩ, được cơ quan quản lý viên chức đồng ý bổ sung chỉ tiêu biên chế, hạn mức tiền lương, thì có thể con ông được xếp lương cao hơn 1 bậc so với bậc lương đang hưởng.

Ưu đãi cho cán bộ khoa học trẻ

Ngày 24/1/2014 Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 86-KL/TW về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Với mục tiêu xây dựng cơ chế, chính sách đủ sức thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có trình độ, năng lực chuyên môn cao, phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế để từng bước đào tạo, bồi dưỡng thành nhân tài cho đất nước. Phấn đấu đến năm 2020, thu hút ít nhất 1.000 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ (tiến sĩ khoa học không quá 35 tuổi, tiến sĩ không quá 32 tuổi, thạc sĩ không quá 28 tuổi, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc không quá 25 tuổi) vào các lĩnh vực công tác của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước; lực lượng vũ trang và doanh nghiệp Nhà nước.

Kết luận số 86-KL/TW của Bộ Chính trị đã định hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm thu hút, sử dụng nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, gồm: Chính sách phát hiện ngay từ cơ sở đào tạo và thực tiễn công tác; Chính sách tuyển dụng trực tiếp không qua thi tuyển; Chính sách đào tạo, bồi dưỡng sau tuyển dụng; Chính sách đào tạo, bồi dưỡng sau tuyển dụng; Chính sách sử dụng và Chính sách tôn vinh.

Trong Chính sách sử dụng, có giải pháp về tiền lương đối với các cơ quan trong hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được hưởng hệ số lương 4,40, bậc 1/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương.

- Cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ được hưởng hệ số lương 4,74, bậc 2/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Những người đã tuyển dụng và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử đi đào tạo thạc sĩ sau khi tốt nghiệp được hưởng hệ số lương 4,74, bậc 2/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Cứ mỗi năm công tác trước đây được cộng thêm hệ số chênh lệch 0,11 nhưng không vượt quá hệ số 5,08, bậc 3/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương.

- Đối với cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ được hưởng hệ số lương 5,08, bậc 3/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Những người đã tuyển dụng và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử đi đào tạo tiến sĩ sau khi tốt nghiệp được hưởng hệ số lương 5,08, bậc 3/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Cứ mỗi năm công tác trước đây được cộng thêm hệ số chênh lệch 0,11 nhưng không vượt quá hệ số 5,42, bậc 4/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương.

- Đối với cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ khoa học được hưởng hệ số lương 5,42, bậc 4/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Những người đã tuyển dụng và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử đi đào tạo tiến sĩ sau khi tốt nghiệp được hưởng hệ số lương 5,42, bậc 4/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Cứ mỗi năm công tác trước đây được cộng thêm hệ số chênh lệch 0,11 nhưng không vượt quá hệ số 5,76, bậc 5/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương.

Câu hỏi của ông Mạnh liên quan đến chính sách tiền lương để thu hút cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ. Theo Mục III, Kết luận số 86-KL/TW, trong thời gian tới, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình bổ sung, điều chỉnh các quy định của pháp luật để triển khai tổ chức thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (bao gồm chính sách tiền lương).

Con ông Mạnh sẽ được hưởng chính sách thu hút cán bộ khoa học trẻ, nếu con ông thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh và đủ điều kiện thụ hưởng chế độ, quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa chính sách của Đảng tại Kết luận số 86-KL/TW.