Chính sách về đất đai, tài sản công góp phần khuyến khích thực hiện xã hội hóa

Bài viết đăng trên Tạp chí Tài chính Kỳ 1 - Tháng 10/2020

Trong tổng thể chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong các lĩnh vực, chính sách về đất đai, tài sản công luôn giữ vai trò quan trọng.

Chính sách này trong thời gian qua đã được hình thành tương đối đầy đủ, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với một số lĩnh vực, thu hút nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia cùng Nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp cho xã hội, song cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Chính sách về đất đai, tài sản công thực hiện xã hội hóa

Ở Việt Nam, chính sách về đất đai, tài sản công đối với hoạt động xã hội hóa (XHH) được hình thành trên cơ sở phương hướng và chủ trương của Chính phủ về XHH trong các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách XHH như: Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999; Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006; Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của các bộ có liên quan. Chính sách về đất đai, tài sản công thực hiện XHH hiện nay được khái quát trên các khía cạnh sau:

Chính sách về tài sản công

Chính sách về tài sản công để thực hiện XHH các lĩnh vực sự nghiệp công được thể hiện thông qua quy định về cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động XHH.

Theo đó, các bộ, ngành chuyên quản trong lĩnh vực XHH và UBND cấp tỉnh căn cứ khả năng ngân sách và nhu cầu khuyến khích XHH thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng một phần, hoặc toàn bộ công trình XHH hoặc sử dụng quỹ nhà, cơ sở hạ tầng hiện có để cho cơ sở thực hiện XHH thuê có thời hạn.

Trường hợp ngân sách nhà nước không bố trí, hoặc bố trí không đủ để đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng công trình XHH cho thuê, thì các bộ, ngành chuyên quản trong lĩnh vực XHH, UBND cấp tỉnh thỏa thuận với cơ sở thực hiện XHH về việc cơ sở thực hiện XHH ứng trước tiền thuê cơ sở hạ tầng, công trình XHH để có nguồn vốn thực hiện việc đầu tư xây dựng. Số tiền thuê ứng trước được quy đổi ra số năm, số tháng đã hoàn thành nghĩa vụ về tiền thuê cơ sở hạ tầng, công trình XHH.

Giá cho thuê cơ sở hạ tầng và một phần hoặc toàn bộ công trình XHH được các bộ, ngành chuyên quản trong lĩnh vực XHH và UBND cấp tỉnh quyết định sau khi thỏa thuận với cơ sở thực hiện XHH và theo nguyên tắc: Giá thuê được xác định phù hợp với mức giá thuê phổ biến trên thị trường có tính đến yếu tố khuyến khích của địa phương tại thời điểm ký hợp đồng thuê, nhưng phải bảo đảm việc bảo toàn chi phí hình thành nên tài sản thuê.

Chính sách về đất đai, tài sản công góp phần khuyến khích thực hiện xã hội hóa   - Ảnh 1

Cơ sở thực hiện XHH đã trả hoặc ứng trước tiền thuê cơ sở hạ tầng và công trình XHH được quyền tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án XHH để thực hiện sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp cơ sở thực hiện XHH thuê cơ sở hạ tầng và một phần công trình XHH; được hạch toán phần tiền thuê cơ sở hạ tầng và công trình XHH (đã trả hoặc đã ứng trước) vào chi phí dự án theo quy định; đồng thời, được tính phần giá trị đầu tư thêm (nếu có) vào vốn đầu tư của dự án và được dùng phần tài sản đầu tư thêm này làm tài sản thế chấp để vay vốn.

Trường hợp có nhu cầu góp vốn, liên doanh, liên kết để thành lập cơ sở thực hiện XHH, các bộ, ngành chuyên quản trong lĩnh vực XHH và UBND cấp tỉnh thỏa thuận với nhà đầu tư việc sử dụng số tiền cho thuê cơ sở hạ tầng và công trình XHH, hoặc giá trị tài sản đã đầu tư trên đất để góp vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật. Hết thời hạn thuê, góp vốn hoặc việc thuê, góp vốn chấm dứt trước hạn theo quy định của pháp luật, cơ sở thực hiện XHH chuyển giao cho Nhà nước toàn bộ cơ sở hạ tầng và công trình kiến trúc trên đất.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở thực hiện XHH đầu tư xây dựng trường học, bệnh viện, khu vui chơi, khu thể thao, bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa, rạp hát, rạp chiếu phim hoặc các công trình XHH khác theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chính sách về đất đai

Hình thức sử dụng đất của cơ sở thực hiện XHH được áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật đất đai từng thời kỳ. Theo đó, đối với các trường hợp thực hiện XHH trước ngày Nghị định số 59/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, cơ sở thực hiện XHH được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình XHH theo các hình thức: Giao đất không thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất và miễn tiền thuê đất; giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất.

Từ khi Nghị định số 59/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, cơ sở thực hiện XHH được Nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình XHH theo hình thức cho thuê đất, hoặc miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê. Riêng đối với cơ sở thực hiện XHH sử dụng đất tại các đô thị, UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực. Mức tối đa là miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án; mức tối thiểu bằng mức ưu đãi theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình XHH mà phải chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai và được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất như sau: Trường hợp nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian của dự án, số tiền nhà đầu tư đã trả để nhận quyền sử dụng đất được tính vào chi phí đầu tư của dự án; Trường hợp nhà đầu tư chỉ được miễn tiền thuê đất cho một số năm thì khoản tiền nhà đầu tư đã trả để nhận quyền sử dụng đất được coi là khoản tiền thuê đất mà nhà đầu tư đã trả trước cho Nhà nước để được thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Khoản tiền này được xác định trên cơ sở giá đất theo mục đích sử dụng đất nhận chuyển nhượng tại thời điểm có quyết định của cơ quan nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng không vượt quá tiền bồi thường, hỗ trợ tương ứng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Cơ sở thực hiện dự án XHH được cơ quan nhà nước phê duyệt theo quy định và được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án mà nội dung dự án đã được phê duyệt, đáp ứng danh mục các loại hình, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định, thì được hưởng chính sách ưu đãi về đất đai kể từ thời điểm có quyết định cho thuê đất, hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước.

Trường hợp sau khi dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động mà cơ quan nhà nước thực hiện kiểm tra và xác định cơ sở thực hiện XHH không đáp ứng quy định về tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và theo các nội dung đã cam kết, thì cơ sở thực hiện XHH phải nộp tiền thuê đất đã được miễn, giảm theo chính sách, giá đất tại thời điểm được hưởng ưu đãi về đất và tiền chậm nộp tính trên số tiền thuê đất được miễn, giảm. 

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và loại hình dự án XHH, UBND cấp tỉnh giao cơ quan thuế chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành về XHH và các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra, xác định việc đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở thực hiện XHH tại thời điểm dự án hoàn thành đưa vào hoạt động.

Công tác kiểm tra, xác định việc đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn được thực hiện theo quy trình sau: (i) Sau khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, đáp ứng thời gian quy định tại danh mục các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của từng lĩnh vực XHH, cơ sở thực hiện XHH phải gửi văn bản đến cơ quan thuế để thông báo dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên quan để cơ quan thuế xem xét ra quyết định miễn, giảm tiền thuê đất chính thức; (ii) Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ sở thực hiện XHH, cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc kiểm tra, xác định theo quy định. Trường hợp cơ sở thực hiện XHH không đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn, thì cơ quan thuế có trách nhiệm báo cáo UBND cấp tỉnh xử lý theo quy định.

UBND cấp tỉnh căn cứ khả năng ngân sách địa phương để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư thuê để thực hiện dự án XHH. Trường hợp UBND cấp tỉnh không cân đối được ngân sách địa phương để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cho nhà đầu thì xử lý như sau: Trường hợp thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện của dự án, thì cơ sở thực hiện XHH hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vào ngân sách nhà nước và khoản chi phí này được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm một phần hoặc không được miễn, giảm tiền thuê đất, thì cơ sở thực hiện XHH hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vào ngân sách nhà nước và khoản chi phí này được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp (đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê), hoặc được quy đổi ra số năm, tháng đã nộp tiền thuê đất (đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm) theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Tuy nhiên, không vượt quá tiền thuê đất phải nộp, hoặc thời gian phải nộp tiền thuê đất của dự án; số tiền còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Trường hợp cơ sở thực hiện XHH được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án, hoặc được miễn tiền thuê đất cho một số năm theo quy định, nhưng có nguyện vọng được nộp tiền thuê đất (không áp dụng chính sách ưu đãi), thì tiền thuê đất phải nộp được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm được cơ quan có thẩm quyền cho phép nộp tiền. Tiền thuê đất được xác định cho thời hạn sử dụng đất là thời gian còn lại của dự án đầu tư.

Cơ sở thực hiện XHH có các quyền đối với giá trị quyền thuê đất của thời hạn sử dụng đất còn lại theo quy định của pháp luật về đất đai tương ứng với hình thức sử dụng đất. Trong trường hợp này, cơ sở thực hiện XHH được trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại (chưa phân bổ vào chi phí dự án) vào tiền thuê đất phải nộp, tối đa không vượt quá tiền thuê đất phải nộp; được tính giá trị quyền sử dụng đất thuê vào giá trị tài sản của dự án đầu tư và có các quyền và nghĩa vụ như: Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thời hạn sử dụng đất còn lại theo quy định của pháp luật về đất đai.

Cơ sở thực hiện XHH sử dụng đất hợp pháp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; được Nhà nước bảo hộ quyền sử dụng đất hợp pháp, quyền sở hữu nhà và tài sản theo quy định của pháp luật.

Việc sử dụng đất của cơ sở thực hiện XHH phải đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch và đúng các quy định của pháp luật về đất đai. Khi hết thời hạn thuê đất nếu cơ sở thực hiện XHH không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất, hoặc bị giải thể hoặc chuyển đi nơi khác thì phải trả lại đất đã được giao cho Nhà nước; trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích thì Nhà nước sẽ thu hồi.

Trong quá trình thực hiện dự án, vì lý do khách quan không thể tiếp tục thực hiện dự án trên đất đã được Nhà nước cho thuê đất, thì cơ sở thực hiện XHH được chuyển nhượng dự án này theo pháp luật về kinh doanh bất động sản nếu được UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển nhượng dự án bằng văn bản. Người nhận chuyển nhượng dự án phải bảo đảm tiếp tục thực hiện dự án XHH theo đúng mục tiêu và mục đích sử dụng đất của dự án. Việc hoàn tất thủ tục về cho thuê đất giữa chủ đầu tư cũ và chủ đầu tư mới khi chuyển nhượng dự án XHH thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Những vấn đề đặt ra

Đất đai, tài sản là cơ sở vật chất để các đơn vị thực hiện cung cấp các dịch vụ sự nghiệp; đồng thời, chi phí cho đất đai, tài sản luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí hoạt động của các đơn vị. Vì thế, chính sách về đất đai, tài sản công có vị trí quan trọng trong tổng thể chính sách về XHH.

Thời gian vừa qua, các chính sách về đất đai, tài sản công phục vụ thực hiện XHH ở Việt Nam đã được ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai đã đặt ra những vấn đề cần giải quyết để tiếp tục hiện thực hóa chủ trương khuyến khích các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp của Nhà nước, cụ thể:

Thứ nhất, theo quy định, căn cứ vào lĩnh vực và khu vực địa bàn ưu đãi XHH tại địa phương, UBND cấp tỉnh ban hành và công bố công khai chế độ miễn, giảm tiền thuê đất nêu trên sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND cùng cấp. Đồng thời, định kỳ 3 năm một lần, UBND cấp tỉnh rà soát để sửa đổi, bổ sung Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi XHH tại địa phương cho phù hợp.

Tuy nhiên, thực tiễn nhiều địa phương chưa thực hiện nội dung này hoặc thực hiện chậm, dẫn tới các chính sách không đi vào thực tiễn hoặc đi vào thực tiễn chậm; các tổ chức, cá nhân thực sự có nhu cầu tiếp cận đất đai, tài sản còn khó khăn.

Thứ hai, một số chính sách khuyến khích đã được ban hành, nhưng thiếu các điều kiện để triển khai thực hiện như: Chính sách cho cơ sở thực hiện XHH thuê đất đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, nhưng hầu hết các địa phương thiếu nguồn lực để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm tạo quỹ đất “sạch” thực hiện các dự án XHH.

Chính sách hiện hành yêu cầu, trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký lựa chọn một địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực XHH, thì thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng cao nhất các tiêu chí về quy mô, chất lượng, hiệu quả theo quy định tại pháp luật về đấu thầu và pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, pháp luật chưa quy định rõ việc xác định số lượng “nhà đầu tư đăng ký lựa chọn một địa điểm” được thực hiện trước, sau khi xác định được rồi mới thực hiện lựa chọn thông qua đấu giá, đấu thầu, hay việc xác định số lượng “nhà đầu tư đăng ký lựa chọn một địa điểm” được thực hiện thông qua đấu giá, đấu thầu.

Thứ ba, chưa xây dựng được hệ thống thông tin về hoạt động XHH đối với các lĩnh vực, từ đó, đánh giá tác động của các chính sách XHH đối với việc cung cấp dịch vụ cho xã hội và việc chấp hành các quy định của pháp luật của các cơ sở thực hiện XHH. Mục tiêu của các chính sách thu nói chung, các chính sách về đất đai, tài sản công nói riêng là nhằm giảm thiểu giá dịch vụ do các cơ sở thực hiện XHH cung cấp cho xã hội, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Tuy nhiên, trong thực tế, giá các dịch vụ do các cơ sở thực hiện XHH cung cấp hiện nay khá cao so với giá dịch vụ cùng loại do các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp, cho dù xét về ưu đãi đối với đất đai, giữa cơ sở XHH và đơn vị sự nghiệp công lập không có nhiều khác biệt. Thậm chí, trong trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản công là nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết còn bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất theo quy định.

Đề xuất, khuyến nghị

Nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả chính sách về đất đai, tài sản công cho thực hiện XHH, góp phần thúc đẩy chủ trương khuyến khích XHH trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp, thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tổ chức đánh giá toàn diện việc thực hiện các chính sách khuyến khích XHH các lĩnh vực trong thời gian vừa qua, đặc biệt là đánh giá mối tương quan, sự ảnh hưởng của các khoản ưu đãi miễn, giảm về tiền thuê đất, về thuế tới giá dịch vụ của các cơ sở thực hiện XHH.

Thứ hai, tổ chức thực hiện tốt các quy định hiện hành về đất đai, tài sản công thực hiện XHH. UBND cấp tỉnh khẩn trương ban hành và công bố công khai chế độ miễn, giảm tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực đối với cơ sở thực hiện XHH sử dụng đất tại các đô thị (sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND cùng cấp); định kỳ ba (03 năm một lần), UBND cấp tỉnh rà soát để sửa đổi, bổ sung Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi XHH tại địa phương phù hợp.

Thứ ba, rà soát, bổ sung và quy định rõ chủ thể đứng ra thực hiện việc khai thác (cho thuê) tài sản công để thực hiện dự án XHH và phương thức thực hiện cho thuê đất, thuê tài sản công để thực hiện các dự án XHH. Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện giao cho một cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý quỹ tài sản (hạ tầng, công trình) để khai thác (cho thuê) phục vụ mục tiêu XHH.

Cùng với đó, quy định cụ thể về thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục thực hiện, quản lý, sử dụng nguồn thu từ việc cho thuê. Việc cho thuê đất, thuê tài sản công để thực hiện các dự án XHH được thực hiện thông qua cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc đấu giá, theo đó nhà đầu tư tham gia đấu thầu hoặc đấu giá phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật để bảo đảm khả năng thực hiện dự án.

Thứ tư, tạo lập chính sách và tổ chức thực hiện chính sách Nhà nước tập trung đầu tư xây dựng một số cơ sở dùng chung trong một số lĩnh vực như: Trung tâm dữ liệu quốc gia, hệ thống thư viện điện tử, phòng thí nghiệm trọng điểm, ký túc xá và các cơ sở văn hóa, thể dục thể thao, y tế, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ sở thực hiện XHH.

Thứ năm, nghiên cứu, xây dựng Cơ sở dữ liệu về các cơ sở thực hiện XHH trên phạm vi cả nước phục vụ việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển các cơ sở XHH theo từng lĩnh vực gắn với từng địa bàn, phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá các cơ sở thực hiện XHH, đánh giá tác động của các chính sách của Nhà nước đối với các cơ sở thực hiện XHH; công khai thông tin về các ưu đãi của Nhà nước, việc chấp hành pháp luật của các cơ sở thực hiện XHH.

Thứ sáu, điều chỉnh chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với đất thực hiện dự án XHH theo hướng gắn với địa bàn ưu đãi đầu tư. Theo đó, đối với những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, hoặc đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng chính sách miễn, giảm cao hơn so với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi, các đô thị lớn.

Thứ bảy, sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất và các quy định của pháp luật có liên quan để tạo nguồn vốn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tạo quỹ đất “sạch” để thực hiện các dự án XHH. Thường xuyên rà soát, kịp thời tiếp nhận quỹ đất xây dựng các cơ sở giáo dục, y tế, thể thao... trong các dự án phát triển đô thị để bổ sung quỹ đất thực hiện các dự án XHH.

Thứ tám, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, tài sản của các cơ sở thực hiện XHH, rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai, tài sản tại cơ sở thực hiện XHH, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án XHH; thu toàn bộ các khoản thu được từ việc sử dụng đất đai, tài sản công cho cơ sở XHH thuê nhưng sử dụng không đúng quy định để nộp vào ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm và các tập thể, cá nhân liên quan.

 

Tài liệu tham khảo:

1. Chính phủ (1999), Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 về chính sách khuyến khích XHH đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế;

2. Chính phủ (2006), Nghị định 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập;

3. Chính phủ (2008), Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường;

4. Chính phủ (2014), Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

5. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2008/NĐ-CP và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP.