Chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng

PV.

Ngày 12/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì và cho ý kiến về Đề án “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế” tại buổi làm việc với lãnh đạo các các bộ, ban ngành Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Đềán này nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ ba trong 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đãđặt ra.

Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan soạn thảo và các bộ, ban ngành Trung ương xác định được vị trí quan trọng của việc xây dựng Đề án này.

Trong đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - cơ quan chấp bút cho Đềán, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, tổ chức, đơn vịở trong nước để sớm hoàn thiện Đề án, trình cơ quan có thẩm quyền thảo luận và quyết định.

Cho ý kiến về nội dung Đề án, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các cơ quan soạn thảo cần căn cứ vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế, xã hội của Đại hội Đảng XII, các chương trình được tổng kết của Quốc hội, Chính phủ, ban, bộ, ngành Trung ương về thực hiện tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong những năm qua để xây dựng Đề án.

Đồng thời, cần cụ thể hóa nội dung trên cơ sở nền tảng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế với mục tiêu tăng trưởng dài hạn, tăng trưởng bao trùm.

Bên cạnh đó, Đề án cũng phải đặt ra các nhiệm vụ cho các cơ quan thực hiện trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển kinh tế, xã hội…

Đề án trên sẽ được trình Chính phủ, Bộ Chính trị cho ý kiến và chuyển tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận trong tháng 10/2016 trước khi ban hành một Nghị quyết về nội dung này.