Nghị quyết 51/NQ-CP:

Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công


Ngày 19/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 51/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Theo Nghị quyết, phấn đấu giảm dần tỷ lệ bội chi NSNN đến năm 2020 không quá 3,5% GDP và quy mô nợ công hằng năm không quá 65% GDP trong giai đoạn 2016 – 2020, nợ chính phủ không quá 55% GDP.
Ngoài ra, Nghị Quyết còn đề cập đến một số mục tiêu khác, như là:
- Tỷ lệ huy động vào NSNN bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng 20 - 21% GDP;
- Tổng thu ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 bằng khoảng 1,65 lần, trong đó thu nội địa chiếm khoảng 84 - 85%, thu dầu thô và thu xuất nhập khẩu khoảng 14 - 16% và tỷ trọng thu ngân sách trung ương từ 60 - 65%;
- Tỷ lệ chi NSNN giai đoạn 2016 - 2020 bình quân khoảng 24 - 25% GDP, trong đó chi cho đầu tư phát triển đạt khoảng 25 - 26%, chi thường xuyên dưới 64% và ưu tiên bảo đảm chi trả nợ, chi dự trữ quốc gia.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị quyết số 51/NQ-CP.