Chưa tăng giá điện trong 6 tháng đầu năm 2020

M. Thế

Đây là khẳng định của Bộ Công Thương tại Chỉ thị số 06/CT-BCT về việc tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trước những diễn biến mới của dịch Covid-19.

Chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong quý I, II/2020 đối với điện. Nguồn: internet
Chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong quý I, II/2020 đối với điện. Nguồn: internet

Chỉ thị số 06/CT-BCT ngày 11/3/2020 nêu rõ, chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong quý I, quý II/2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá điển hình là giá điện.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát, đề xuất phương án cắt giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong phạm vi và lĩnh vực quản lý của Bộ này.

Đồng thời, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Các đơn vị, chủ trì, phối hợp với các bộ và cơ quan liên quan rà soát thực trạng, nhu cầu nguyên liệu đầu vào, có phương án tổ chức sản xuất và giải pháp để đa dạng hóa, bảo đảm nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh và nguồn cung cho hoạt động sản xuất trong nước…