Chung kết cuộc thi “Tìm hiểu Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030” tại Kho bạc Nhà nước Bình Dương

PV.

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bình Dương vừa tổ chức chung kết cuộc thi “Tìm hiểu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030” trong hệ thống KBNN Bình Dương vào ngày 22/8.

Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho cán bộ, công chức.
Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho cán bộ, công chức.

Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 455/QĐ-TTg đưa ra mục tiêu tổng quát là: “Xây dựng KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới đồng bộ cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước, ngân quỹ nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn cho ngân sách nhà nước; thực hiện tốt chức năng Tổng Kế toán nhà nước; kiện toàn bộ máy tổ chức gắn với tăng cường ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, có sự kết nối, liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu khác của ngành Tài chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững”.

Từ việc hưởng ứng phát động của Tổng Giám đốc KBNN, KBNN Bình Dương đã phát động Cuộc thi tìm hiểu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 và đã thu hút 68/138 công chức tham gia (chiếm gần 50% tổng số công chức của đơn vị). Ngoài các đối tượng bắt buộc là 100% đoàn viên thanh niên tham gia, còn có lãnh đạo các phòng, KBNN cấp huyện, công chức là chuyên viên, kế toán viên, giao dịch viên tham gia. Ban Chấm thi vòng sơ loại đã lựa chọn 5 bài dự thi đạt yêu cầu nội dung để gửi KBNN.

Để tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung Chiến lược, KBNN Bình Dương thực hiện tổng kết đợt phát động và tổ chức Vòng chung kết dưới hình thức thuyết trình đối với 5 bài dự thi trên nhằm tuyên dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm của công chức tham gia cuộc thi. Ban Tổ chức cũng đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho cán bộ, công chức tại các đơn vị thuộc KBNN Bình Dương.

Cuộc thi tìm hiểu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 tại KBNN Bình Dương được Ban Tổ chức đánh giá thành công tốt đẹp, hoàn thành được mục tiêu, ý nghĩa đã đề ra, tiếp tục lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của công chức, người lao động để hiểu đúng, nói đúng và làm đúng theo các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Chiến lược.

Đặc biệt, Cuộc thi cho phép lực lượng thanh niên, thế hệ trẻ được thể hiện sáng kiến, sáng tạo, đóng góp ý kiến vào sự phát triển của đơn vị nơi công tác nói riêng cũng như toàn hệ thống KBNN, qua đó khơi dậy sức trẻ trong công cuộc đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.