Chuyển biến tích cực trong thanh tra, kiểm tra lĩnh vực dự trữ quốc gia

Nguyễn Thị Hải Hà - Vụ Thanh tra, Kiểm tra (Tổng cục Dự trữ Nhà nước)

Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ năm 2021 gắn với quan điểm linh hoạt, ứng biến với tình hình dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã đạt được những kết quả tích cực.

Qua thanh tra, kiểm tra, Tổng cục DTNN đã kịp thời phát hiện chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực DTQG theo đúng quy định.
Qua thanh tra, kiểm tra, Tổng cục DTNN đã kịp thời phát hiện chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực DTQG theo đúng quy định.

Tích cực thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh tồn tại, hạn chế

Trong những tháng đầu năm 2021, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ, nhờ đó đã đạt kết quả tích cực.

Theo đó, Tổng cục DTNN đã ký ban hành Kết luận thanh tra đối với các hoạt động như: Xuất cấp hàng DTQG không thu tiền; Tiếp nhận, quản lý, sử dụng, bảo quản hàng DTQG cứu trợ, hỗ trợ tỉnh Hà Giang, các đơn vị xuất cấp và tiếp nhận hàng DTQG.

Đáng chú ý, qua thanh tra, kiểm tra đã đưa ra 21 kiến nghị; kịp thời xử lý, thu nộp ngân sách nhà nước gần 90 triệu đồng.

Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tổng cục DTNN đã chủ động tổng hợp, báo cáo khảo sát phục vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch; đồng thời, theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là các địa phương trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Theo kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2021 đã được phê duyệt (3 cuộc thanh tra, trong đó 2 cuộc chính thức và 01 cuộc dự phòng), đến nay, Tổng cục DTNN đã và đang triển khai 01 cuộc thanh tra chuyên ngành tại UBND tỉnh Sơn La; đồng thời, hoàn thành báo cáo khảo sát phục vụ thanh tra chuyên ngành tại Bộ Quốc phòng.

Song song với đó, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo thực hiện tốt kiểm tra chuyên ngành. Theo kế hoạch năm 2021 được phê duyệt, Tổng cục sẽ thực hiện 3 cuộc kiểm tra chuyên ngành (2 cuộc kiểm tra chính thức và 1 cuộc kiểm tra dự phòng). Thực hiện kế hoạch đề ra, đến nay, Tổng cục DTNN đã thực hiện 01 cuộc kiểm tra chuyên ngành tại Cục Công nghệ thông tin, thống kê và kiểm định hàng dự trữ; hoàn thành báo cáo khảo sát phục vụ kiểm tra chuyên ngành tại Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ.

Tổng cục đã thực hiện 01 cuộc kiểm tra nội bộ và kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng; ban hành thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tại Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh; thực hiện khảo sát phục vụ công tác kiểm tra nội bộ và kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 tại Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên.

Bên cạnh thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Tổng cục DTNN đã thực hiện tốt việc kiểm tra chuyên đề năm 2021 về việc quản lý, sử dụng kho DTQG của các Chi cục DTNN trực thuộc 9 Cục DTNN khu vực gồm: Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Hà Bắc, Bắc Thái, Vĩnh Phú, Hà Nội, Hà Nam Ninh, Thái Bình.

Nhìn chung, qua công tác thanh tra, kiểm tra, Tổng cục DTNN đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế để các đơn vị thực hiện tốt hơn công tác DTQG theo quy định của Nhà nước, cũng như đảm bảo chất lượng quản lý hàng hóa DTNN.

04 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Tổng cục DTNN tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

Một là, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến các đối tượng thanh tra để điều chỉnh thời gian trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra chi tiết.

Đồng thời, qua báo cáo khảo sát của các đối tượng thanh tra, kiểm tra, Tổng cục sẽ lựa chọn các nội dung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức triển khai kịp thời kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt.

Hai là, đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đối tượng thanh tra nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm mới, qua đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chống các hành vi vi phạm…

Ba là, tăng cường thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các sai phạm khi mới bắt đầu phát sinh; phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2021 đã xây dựng.

Bốn là, tiếp tục chủ động đề xuất các phương án linh hoạt, phù hợp trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, cũng như chủ động đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra.