Chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập về cơ quan hành chính nhà nước?

PV.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập từ doanh nghiệp nhà nước về cơ quan hành chính nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xem xét, quyết định việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập từ DNNN về cơ quan hành chính nhà nước trong từng trường hợp cụ thể. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xem xét, quyết định việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập từ DNNN về cơ quan hành chính nhà nước trong từng trường hợp cụ thể. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo đúng quy định tại Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập từ doanh nghiệp nhà nước về trực thuộc cơ quan hành chính nhà nước trong từng trường hợp cụ thể.