Chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Thu An

Trong thời gian qua, ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, nhằm nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ, qua đó giúp giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH, góp phần xây dựng thành công Chính phủ số.

BHXH Việt Nam đã triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
BHXH Việt Nam đã triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), thời gian qua, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trong Ngành quyết liệt triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cũng như các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về Đề án này.

Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan BHXH các cấp trong triển khai Đề án 06, nên đến ngày 16/5/2023 đã đạt được một số kết quả tích cực.

Theo đó, BHXH Việt Nam đã trở thành đơn vị đầu tiên kết nối thành công với Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư ngay khi được đưa vào vận hành chính thức. Đến nay, hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực 83.477.695 thông tin nhân khẩu trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý với CSDL quốc gia về dân cư.

BHXH Việt Nam cũng đã chia sẻ, cung cấp 107.157.011 bản ghi thông tin về bảo hiểm y tế với CSDL quốc gia về dân cư. Đây là tiền đề quan trọng để chuẩn hóa dữ liệu phục vụ cho việc quản lý, cải cách, liên thông các thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ công dân.

Cùng với đó, BHXH Việt Nam đã triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo từng bước sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chỉ đạo BHXH các tỉnh đẩy mạnh triển khai sử dụng CCCD gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Hiện nay, toàn quốc đã có 12.427 cơ sở triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng CCCD gắn chip (đạt 96,99% tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc), với 25.738.015 lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng CCCD thành công phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bên cạnh kết quả trên, BHXH Việt Nam đã triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia. Đến nay, hệ thống của BHXH Việt Nam tiếp nhận, gia hạn cho 1.301 thẻ bảo hiểm y tế thực hiện qua DVC này.

BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan triển khai điều chỉnh, nâng cấp phần mềm, chia sẻ, kết nối với Phần mềm DVC liên thông, đáp ứng yêu cầu cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và giải quyết hưởng trợ cấp mai táng thuộc các nhóm DVC liên thông "đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi" và "đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí".

Nhằm tạo thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng chính sách, BHXH Việt Nam đã hoàn thành số hóa tất cả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cấp hệ thống phần mềm triển khai cấp bản điện tử sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế; quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam...

Như vậy, việc triển khai số hóa tất cả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu, cung cấp DVC trực tuyến của BHXH Việt Nam không chỉ giúp nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ của Ngành, mà còn giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH, góp phần xây dựng thành công Chính phủ số.

Sự nỗ lực và các kết quả tích cực đạt được của ngành BHXH Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, người dân ghi nhận, đánh giá cao.