Cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu


(Tài chính) Ngày 26/11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Đối tượng áp dụng của Quyết định này bao gồm: cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thương mại, đầu tư, sản xuất và các hoạt động kinh doanh khác trong khu kinh tế cửa khẩu.

Theo Quyết định trên, dự án đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu được huy động vốn bằng việc phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được đầu tư trực tiếp vào khu kinh tế cửa khẩu, kể cả việc áp dụng các hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, xây dựng - chuyển giao, xây dựng - chuyển giao - kinh doanh và đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

Mời download nội dung Quyết định: Quyet dinh so 72-2013-QD-TTg.doc