VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương

Ngày 23/03/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2017/NĐ-CP quy định về quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.

Quy định về nội dung báo cáo tài chính nhà nước

Kinh nghiệm của Malaysia khi áp dụng chuẩn mực kế toán công và lập báo cáo tài chính Chính phủ

Tạo nền tảng pháp lý vững chắc thực hiện cải cách quản lý ngân quỹ Nhà nước

Công khai nợ của chính quyền địa phương

Bắt đầu có hiệu lực bắt đầu từ ngày 10/05/2017, Nghị định số 31/2017/NĐ-CP yêu cầu việc lập, thẩm tra, xem xét, quyết định kế hoạch tài chính phải bảo đảm sự thống nhất, phù hợp giữa kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm địa phương, dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.

Kế hoạch tài chính ngân sách, dự toán ngân sách địa phương đảm bảo cân đối ngân sách vững chắc, tiến tới cân bằng thu chi ngân sách; Phân bổ ngân sách địa phương tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội; Quyết toán ngân sách địa phương phải chính xác, đầy đủ, hiệu quả, ngân sách cấp huyện, xã không được quyết toán chi ngân sách lớn hơn thu ngân sách.

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP cũng nêu rõ: Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân lập kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương. Hằng năm, Ủy ban nhân dân lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm địa phương trình Hội đồng nhân dân để tham khảo khi xem xét, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách địa phương. 

Hằng năm, Ủy ban nhân dân các cấp lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (cấp huyện và cấp xã lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý), dự toán thu, chi ngân sách địa phương (đối với cấp tỉnh và cấp huyện gồm ngân sách cấp mình và ngân sách các cấp dưới).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM