VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy định mới về mua lại trái phiếu Chính phủ trước ngày đáo hạn

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quy định mới về mua lại trái phiếu Chính phủ trước ngày đáo hạn

Ngày 15/03/2017, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 22/2017/TT-BTC quy định việc mua lại trái phiếu Chính phủ trước ngày đáo hạn tại thị trường trong nước áp dụng đối với Kho bạc Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc mua lại trái phiếu.

Quy định miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Phạt tới 200 triệu đồng nếu không có giấy phép khai thác khoáng sản

8 điều kiện cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

Theo đó, Thông tư quy định cụ thể về lãi suất, mục đích, nguyên tắc mua lại trái phiếu; điều kiện đối với trái phiếu được mua lại; phương thức, phương án mua lại trái phiếu; việc tổ chức mua lại trái phiếu đã được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo hai phương thức đám phán và đấu thầu mua lại trái phiếu; việc thanh toán tiền mua lại trái phiếu, hủy lưu ký, đăng ký, niêm yết trái phiếu và công bố thông tin tổ chức mua lại trái phiếu.

Về điều kiện trái phiếu được mua lại Thông tư quy định đó là trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành, chưa đến ngày đáo hạn và không bị ràng buộc trong các quan hệ về giao dịch đảm bảo kể từ thời điểm đăng ký bán lại trái phiếu của chủ sở hữu trái phiếu.

Về phương án mua lại trái phiếu, căn cứ nhu cầu tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu Chính phủ và phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ, Kho bạc Nhà nước xây dựng phương án mua lại trái phiếu, báo cáo Bộ Tài chính để Bộ Tài chính phê duyệt hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo thẩm quyền.

Nội dung cơ bản của phương án mua lại trái phiếu bao gồm: Mục đích mua lại; điều kiện, điều khoản của các trái phiếu dự kiến mua lại gồm: mã trái phiếu, quy mô của mã trái phiếu, ngày phát hành lần đầu, ngày đáo hạn, kỳ hạn còn lại của trái phiếu tại thời điểm dự kiến tổ chức đợt mua lại trái phiếu, lãi suất danh nghĩa, phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu, danh sách chủ sở hữu trái phiếu tại thời điểm xây dựng phương án; phương thức mua lại dự kiến; nguồn mua lại trái phiếu, chi phí thực hiện mua lại trái phiếu; thời gian dự kiến tổ chức đợt mua lại trái phiếu.

Thông tư quy định nguồn mua lại trái phiếu và chi phí tổ chức mua lại trái phiếu do ngân sách trung ương chi trả theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn.

Sau khi nhận được xác nhận hoàn tất thanh toán cho số trái phiếu mua lại của Kho bạc Nhà nước (đối với trường hợp mua lại theo phương thức đàm phán) hoặc của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (đối với trường hợp mua lại theo phương thức đấu thầu), Sở Giao dịch chứng khoán thực hiện hủy niêm yết đối với trái phiếu trúng thầu mua lại trong ngày mua lại trái phiếu.

Trường hợp thanh toán tiền mua lại trái phiếu đối với trái phiếu mua lại theo phương thức đàm phán thì chậm nhất vào 11h30 ngày mua lại trái phiếu theo hợp đồng mua lại trái phiếu, Kho bạc Nhà nước phải đảm bảo toàn bộ tiền mua lại trái phiếu đã được thanh toán và ghi có vào tài khoản của chủ sở hữu trái phiếu.

Đối với trái phiếu mua lại theo phương thức đấu thầu, chậm nhất vào 11h30 ngày mua lại trái phiếu, Kho bạc Nhà nước phải đảm bảo toàn bộ tiền mua lại trái phiếu (bao gồm cả tiền mua lại trái phiếu của khách hàng của thành viên đấu thầu) đã được thanh toán và ghi có vào tài khoản của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Trong ngày mua lại trái phiếu, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện chuyển tiền thanh toán cho chủ sở hữu trái phiếu theo danh sách thông báo của Kho bạc Nhà nước. Đồng thời, thông báo cho Sở Giao dịch chứng khoán sau khi hoàn thành việc thanh toán để thực hiện hủy niêm yết trái phiếu theo quy định tại Điều 17 Thông tư này.

Sau khi hủy niêm yết, Sở Giao dịch chứng khoán thông báo cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam để hủy đăng ký, rút lưu ký đối với các trái phiếu được mua lại trong cùng ngày. Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện hủy đăng ký, rút lưu ký đối với các trái phiếu sau khi nhận được thông báo hủy niêm yết trái phiếu của Sở Giao dịch chứng khoán. Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm gửi văn bản thông báo hủy đăng ký trái phiếu được mua lại đến Kho bạc Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và thành viên lưu ký.

Thông tư cũng nêu rõ, Kho bạc Nhà nước được áp dụng quy trình đàm phán mua lại trái phiếu theo quy định tại Thông tư này để thực hiện mua lại đối với trái phiếu không được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Thông tư Thông tư 22/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ 01/05/2017 và thay thế cho Quyết định số 2346/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế mua lại trái phiếu Chính phủ trước hạn. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM