VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 10/2020

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 10/2020

Quy định mới về Hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ; Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự; Sửa đổi, bổ sung một số điều về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán là những chính sách mới về lĩnh vực tài chính có hiệu lực từ tháng 10/2020.

Tác động của đại dịch Covid-19 đến hoạt động của doanh nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa và một số khuyến nghị chính sách

Gợi ý chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế Việt Nam hậu Covid-19

Chính sách thuế GTGT đối với thiết bị phục vụ nông nghiệp?

Xử lý trục lợi chính sách miễn, giảm tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Sửa đổi, bổ sung một số điều về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Thông tư số 73/2020/TT-BTC ban hành ngày 07/8/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

Trong đó, Thông tư sửa đổi: khoản 7 và bổ sung khoản 14 Điều 3; điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 6; khoản 2 và bổ sung khoản 4 Điều 8; Khoản 1 và khoản 3 Điều 9 của Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2020.

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Thông tư số 78/2020/TT-BTC ban hành ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/10/2020

Theo Thông tư quy định, chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự và các nội dung khác có liên quan áp dụng cho các đơn vị quy định tại Điều 2 Thông tư này để hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thi hành án dân sự, bao gồm: Tiền, tài sản phát sinh trong quá trình thi hành án theo từng quyết định thi hành án; Tình hình quản lý tiền, tài sản, vật chứng; Tình hình thanh toán trong nội bộ và bên ngoài của các cơ quan Thi hành án dân sự và các hoạt động khác giao cho kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự thực hiện theo quy định.

Đồng thời, Thông tư cũng quy định về xử lý vi phạm cụ thể: Vi phạm Luật Kế toán và các quy định trong Thông tư này, tuỳ theo tính chất, nội dung và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán;  Nếu hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ

Thông tư số 80/2020/QĐ-BTC ngày 3/9/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của chính phủ trên thị trường chứng khoán. Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/10/2020

Thông tư hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 88/2014/NĐ-CP cho Bộ Tài chính bằng một trong các phương thức: Gửi báo cáo giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính; Gửi báo cáo qua địa chỉ hòm thư điện tử: baocaoxhtn.tcnh@mof.gov.vn; Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Đối với phương thức gửi báo cáo của nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ, Thông tư gửi báo cáo theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 27 Nghị định số 95/2018/NĐ-CP cho Bộ Tài chính bằng một trong các phương thức sau: Gửi báo cáo giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính; Gửi báo cáo qua địa chỉ hòm thư điện tử: baocaontltt.tcnh@mof.gov.vn.; Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Đối tượng, điều kiện mua hàng miễn thuế

Nghị định số 100/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/8/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh hàng miễn thuế đã quy định cụ thể về đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/10/2020.

Theo Nghị định, đối với kho chứa hàng miễn thuế đặt trong khu vực cách ly, khu vực hạn chế khác với địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi thông tin hàng hóa đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử trước khi vận chuyển hàng hóa, khi vận chuyển hàng hóa giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế phải kèm theo chứng từ xuất kho. Trong trường hợp thực hiện thủ công hoặc hệ thống xử lý dữ liệu điện tử gặp sự cố, doanh nghiệp thông báo bằng văn bản về việc vận chuyển hàng hóa với cơ quan hải quan và gửi dữ liệu đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử trong vòng 24 giờ kể từ khi sự cố hệ thống xử lý dữ liệu điện tử được khắc phục.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM