VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy định về chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình 1322

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Quy định về chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình 1322

Thông tư số 35/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn cụ thể về mức chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình 1322 tại trung ương và địa phương.

Hướng dẫn lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 1322

Xác định thu nhập chịu thuế với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19?

Bổ sung 48,4 tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương trang bị phòng xét nghiệm Covid-19 lưu động

Bộ Tài chính ban hành quy định mới về quản lý phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19/5/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 35/2021/TT-BTC quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (Chương trình 1322).

Trong đó, Thông tư số 35/2021/TT-BTC hướng dẫn cụ thể về mức chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình 1322 tại trung ương và địa phương, cụ thể:

Một là, chi tư vấn xác định nhiệm vụ; tuyển chọn các nhiệm vụ của Chương trình 1322; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện dự án, nhiệm vụ của Chương trình 1322; tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan thường trực hoặc đầu mối tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 1322; chi tổ chức hội thảo khoa học thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Hai là, chi cho các nhiệm vụ nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách, các giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy, năng suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế; các nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp năng suất xanh và phát triển cộng đồng thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước..

Ba là, chi công tác phí, tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình 1322 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/ 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Bốn là, chi văn phòng phẩm, thanh toán dịch vụ công cộng (tiền điện, nước, thông tin liên lạc) thực hiện thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.

Năm là, chi tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Trong đó, theo điều kiện cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch tổ chức tôn vinh, khen thưởng và quy chế khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn; Mức chi khen thưởng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Trong trường hợp huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác (không phải nguồn ngân sách nhà nước) từ các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để tôn vinh, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng thì nội dung và mức chi thực hiện theo quy chế khen thưởng cụ thể của các tổ chức, cá nhân tài trợ sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho tổ chức, cá nhân đó tổ chức khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Sáu là, chi các hoạt động hợp tác quốc tế về năng suất chất lượng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí; Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Bảy là, chi hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh cơ chế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp ở các cấp độ và các khoản chi khác trực tiếp thực hiện Chương trình 1322 được thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM