Cơ chế giám sát tài chính đối với doanh nghiệp Quốc phòng

PV.

Từ ngày 20/4/2017, cơ chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BQP.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đối tượng áp dụng là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, bao gồm: Công ty TNHH MTV – Công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con; Công ty TNHH MTV độc lập. Đồng thời, người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH 2 TV trở lên và các cơ quan,  tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn

Việc giám sát tài chính đối với Công ty mẹ, Công ty TNHH MTV độc lập được thực hiện bằng phương thức giám sát trực tiếp, gián tiếp, giám sát trước, trong và sau, trong đó tập trung vào việc giám sát trực tiếp, giám sát trước và trong nhằm phát hiện kịp thời các rủi ro về tài chính, hạn chế trong quản lý tài chính của doanh nghiệp và có cảnh báo, giải pháp xử lý.

Việc kiểm tra, thanh tra thực hiện định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của pháp luật.

Nội dung giám sát tập trung vào: Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn; giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; giám sát kết quả hoạt động kinh doanh; giám sát chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; giám sát việc cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doannh nghiệp, cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty con, công ty liên kết; giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp; Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định.

Công ty mẹ thực hiện giám sát tài chính đối với công ty con là công ty TNHH MTV theo nội dung quy định. Công ty mẹ thực hiện giám sát tài chính công ty con, công ty liên kết bằng phương thức giám sát trực tiếp, gián tiếp, trước, trong và sau, trong đó tập trung vào giám sát gián tiếp.

Thông tư cũng nêu rõ, toàn bộ các dự án đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp, bao gồm các dự án của Công ty mẹ, công ty con và dự án do Công ty mẹ và công ty con góp vốn thành lập đều được giám sát.

Giám sát tài chính đặc biệt

Cục Tài chính sẽ xem xét, đề xuất Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đưa doanh nghiệp vào diện giám sát tài chính đặc biệt khi có một trong các dấu hiệu quy định như: a- Với doanh nghiệp đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch có số lỗ phát sinh năm báo cáo lớn hơn 30% so với mức lỗ kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; b-Doanh nghiệp sau giai đoạn lỗ kế hoạch có số lỗ phát sinh trong năm báo cáo từ 30% vốn đầu tư của chủ sở hữu trở lên hoặc có số lỗ lũy kế lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu; hoặc có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5; hay lỗ 2 năm liên tiếp trở lên; doanh thu thuần hoặc lợi nhuận gộp giảm liên tiếp 2 năm trở lên...

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp...