Cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận ưu đãi hợp tác, chuyển giao công nghệ?

Theo chinhphu.vn

Công ty CP Thương mại-Xây dựng Thịnh Toàn (TP. Hồ Chí Minh) đang thực hiện dự án sử dụng tro, xỉ từ các nhà máy nhiện điện để sản xuất vật liệu xây dựng. Tuy nhiên Công ty bị hạn chế trong việc tiếp cận các chương trình ưu đãi do các tổ chức quốc tế tài trợ, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, thiết bị tiên tiến sản xuất.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Thương mại–Xây dựng Thịnh Toàn đề nghị được tạo điều kiện hỗ trợ tiếp cận các chương trình ưu đãi hợp tác và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng từ nguyên liệu tro, xỉ do các tổ chức JICA, EU... viện trợ để hoàn thành dự án sản xuất.

Về vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời như sau:

Trong thời gian qua, vấn đề xử lý tro, xỉ để sản xuất vật liệu xây dựng được Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện, cho đến nay đã có 2 quyết định bao gồm: Quyết định số 1696/QĐ-TTgngày 23/9/2014 và Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 liên quan đến xử lý tro, xỉ. Trong đó, giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ và cấp quốc gia.
Trong đó, Bộ Xây dựng đang triển khai chương trình trọng điểm cấp bộ "Nghiên cứu phát triển vật liệu xây dựng sử dụng tro, xỉ, thạch cao đã qua xử lý từ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón và các cơ sở công nghiệp phát thải khác" (Quyết định số 1096/QĐ-BXD ngày 23/9/2015) nhằm hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ và các doanh nghiệp trong nước thực hiện.

Việc hợp tác và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng từ nguyên liệu tro, xỉ do các tổ chức quốc tế viện trợ, giúp đỡ doanh nghiệp Việt Nam là cần thiết.

Đề nghị Công ty CP Thương mại-Xây dựng Thịnh Toàn làm việc với Bộ Xây dựng để được tiếp cận chương trình ưu đãi hợp tác và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng từ nguyên liệu tro, xỉ. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng để Công ty tiếp cận chương trình ưu đãi hợp tác và chuyển giao công nghệ nêu trên.