Cơ chế khoán xe công, định mức tiêu chuẩn sử dụng xe công

PV.

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công. Dự thảo đã xác định rõ mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công đi công tác; Đồng thời, Dự thảo đề xuất về định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cục, vụ và tổ chức tương đương thuộc cơ quan bộ và cấp tổng cục.

Hình thức khoán gọn chỉ áp dụng trong trường hợp đi công tác thường xuyên trong tháng. Nguồn: Internet
Hình thức khoán gọn chỉ áp dụng trong trường hợp đi công tác thường xuyên trong tháng. Nguồn: Internet

Theo đó, khi được thông qua, mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công đi công tác sẽ được thực hiện như sau: Về hình thức khoán gọn chỉ áp dụng trong trường hợp đi công tác thường xuyên trong tháng và xác định mức chi như sau: Mức khoán bằng số km đi công tác bình quân hàng tháng nhân (x) với đơn giá khoán. Trong đó, số km đi công tác bình quân hàng tháng tính theo km và được xác định trên cơ sở lịch công tác bình quân hàng tháng của chức danh nhận khoán của năm trước khi áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô.

Mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công đoạn đi công tác trong trường hợp áp dụng hình thức khoán km thực tế được xác định như sau: Mức khoán bằng số km thực tế của từng lần đi công tác nhân (x) với đơn giá khoán. Trong đó, số km thực tế của từng lần đi công tác tính theo km và được xác định trên cơ sở lịch trình công tác thực tế của từng chức danh nhận khoán.

Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô quy định áp dụng khoán cho toàn bộ công đoạn đi công tác hoặc từng công đoạn (ví dụ: khoán khi đi công tác trong nội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; khoán đi công tác trên địa bàn của huyện,...).

Đồng thời theo Dự thảo Thông tư, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan bộ được xác định như sau: Đối với nhóm đơn vị (cục, vụ và tổ chức tương đương) có số biên chế dưới 50 người thì định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định như sau: Định mức sử dụng xe ô tô bằng số lượng đơn vị có số biên chế dưới 50 người chia (:) cho 2. 

Đối với nhóm đơn vị (cục, vụ và tổ chức tương đương) có số biên chế từ 50 người trở lên thì định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định bằng số lượng đơn vị có số biên chế từ 50 người trở lên. 

Đối với các đơn vị mà trụ sở làm việc không nằm chung địa bàn tỉnh, thành phố với trụ sở của bộ, cơ quan trung ương thì không xác định định mức theo quy định như trên. Việc xác định định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP. 

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương xem xét, quyết định định mức sử dụng tối đa 2 xe/1 đơn vị trong các trường hợp đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; và đơn vị có phạm vi quản lý trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. 

Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan tổng cục được xác định như sau: Đối với nhóm đơn vị (cục, vụ và tổ chức tương đương) có số biên chế dưới 50 người thì định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định bằng công thức như sau: Định mức sử dụng xe ô tô bằng số lượng các đơn vị có số biên chế dưới 50 người chia (:) cho 3. 

Đối với các đơn vị có số biên chế từ 50 người trở lên thì định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định bằng số lượng đơn vị có số biên chế từ 50 người trở lên.

Đối với các đơn vị mà trụ sở làm việc không nằm chung địa bàn tỉnh, thành phố với trụ sở của tổng cục thì không xác định định mức như trên mà thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, nghĩa là tối đa 1 xe/1 đơn vị.