Cơ quan Hải quan xử lý trừ lùi hàng nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch

Theo Nụ Bùi/haiquanonline.com.vn

Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh theo phương án, cơ quan Hải quan thực hiện xử lý trừ lùi đối với lô hàng nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 106/NQ-CP nhưng nhập khẩu nhiều lần, tại nhiều chi cục khác nhau tương tự như trừ lùi Giấy phép nhập khẩu được quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cảng Sài gòn KV1. Ảnh: Thu Hòa
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cảng Sài gòn KV1. Ảnh: Thu Hòa

Theo đó, tại Điều 1 Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 11/9/2021 của Chính phủ quy định: “Hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu để tài trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 được áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại”.

Cũng tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 106/NQ-CP quy định: “Cơ quan Hải quan căn cứ văn bản phê duyệt của Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, thực hiện thủ tục không thu thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 19 Điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng, khoản 9 Điều 3 Nghị định 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để xảy ra việc trục lợi chính sách”.

Tại điểm 1 công văn số 10947/BTC-TCHQ ngày 22/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP về hồ sơ hải quan: “Cơ quan Hải quan hướng dẫn người khai hải quan nộp sơ hải quan ho đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và 1 bản chính văn bản phê duyệt, tiếp nhận của Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu để tài trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19”.

Đối chiếu với các quy định, hướng dẫn của pháp luật hiện hành, đồng thời, để đảm bảo việc thực hiện thủ tục không thu thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu để tài trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 được chặt chẽ, không để xảy ra việc trục lợi chính sách, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc xử lý đối với lô hàng nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 106/NQ-CP nhưng nhập khẩu nhiều lần, tại nhiều chi cục khác nhau thì cơ quan Hải quan thực hiện xử lý trừ lùi hàng hóa nhập khẩu tương tự như trừ lùi Giấy phép nhập khẩu được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 28 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.