Cơ quan Thuế được thuê công ty kiểm toán độc lập

Theo baohaiquan.vn

(Taichinh) - Bộ Tài chính chính thức có hướng dẫn về cơ chếgiúp cơ quan Thuế đặt hàng và sử dụng kết quả của các công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế để thực hiện kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành đã hợp nhất 6 thông tư: Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6-11-2013; Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16-6-2014; Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16-6-2014; Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25-8-2014; Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10-10-2014; Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27-2-2015, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22-7-2013 của Chính phủ.

Theo đó, Bộ Tài chínhđãquy định cụ thể cơ quan Thuế được lựa chọn, ký hợp đồng dịch vụ theo năm với công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Ngoài ra, cơ quan Thuế thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị quyết toán thuế của người nộp thuế và giao cho công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đã ký hợp đồng dịch vụ; Thông báo cho người nộp thuế về công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thực hiện kiểm tra quyết toán thuế đối với người nộp thuế. Đồng thời, cơ quan Thuế sử dụng kinh phí của đơn vị để chi trả cho công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo hợp đồng dịch vụ đã ký. Cơ quan Thuế có quyền đơn phương chấm dứt hiệu lực hợp đồng trong trường hợp phát hiện công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế có hành vi vi phạm hợp đồng.

Cũng tại văn bản hợp nhất này, Bộ Tài chính quy định quyền và trách nhiệm của công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Khi thực hiện hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế, công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế có các quyền sau: Được thực hiện các công việc và hưởng thù lao theo hợp đồng đã ký với cơ quan Thuế; Yêu cầu người nộp thuế cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, hồ sơ, tài liệu và thông tin cần thiết liên quan tới việc quyết toán thuế theo hợp đồng đã ký kết với cơ quan Thuế.

Phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm toán

Công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện dịch vụ quyết toán thuế theo hồ sơ kê khai của người nộp thuế. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện hồ sơ quyết toán thuế có sự sai sót ảnh hưởng đến số thuế người nộp thuế phải nộp hoặc được hoàn thì công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thực hiện dịch vụ quyết toán có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước số thuế còn thiếu, số thuế được hoàn cao hơn và bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế như trường hợp người nộp thuế vi phạm.