Công bố thông tin không đúng thời hạn, thiếu chính xác nhiều tổ chức và cá nhân bị phạt nặng


Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong 2 ngày cuối tuần vừa qua (ngày 24 và 25/10), hàng loạt các cá nhân và tổ chức đã bị xử phạt nặng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán khi không công bố thông tin đúng thời hạn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, ngày 25/10/2019, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 337/QĐ-XPVPHC và Quyết định số 338/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 02 cá nhân là bà Nguyễn Thị Xuân Thu, địa chỉ tại Cầu Giấy, Hà Nội và bà Cao Thị Hiếu Thảo, có địa chỉ tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Xuân Thu bị xử phạt số tiền 27,5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính khi báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Procimex Việt Nam (mã chứng khoán: PRO) đã bán 250.000 cổ phiếu PRO từ ngày 06/12/2018 đến ngày 07/12/2018. Tuy nhiên, đến ngày 17/12/2018 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của bà Nguyễn Thị Xuân Thu).

Đối với bà Cao Thị Hiếu Thảo, Thanh tra UBCKNN xử phạt 20 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính, không báo cáo đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Ngày 10/12/2018 bà Cao Thị Hiếu Thảo, người liên quan với ông Lê Duy Cửu, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang (mã chứng khoán: ACE) đã mua 50.000 cổ phiếu ACE. Tuy nhiên, đến ngày 24/12/2018 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của bà Cao Thị Hiếu Thảo).

Cùng ngày 25/10/2019, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 339/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI với số tiền lên tới 190 triệu đồng.

Cụ thể, phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) do báo cáo có nội dung không chính xác (Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017, 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị rủi ro bán niên 2017, 2018, 2019 và Báo cáo quản trị rủi ro năm 2017, 2018).

Ngoài ra, còn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, buộc cải chính thông tin quy định tại Khoản 5 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 26 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ.

Phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 và Điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không tuân thủ quy định của Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp về quản trị, điều hành công ty.

Trước đó, ngày 24/10/2019, thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 336/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Len Việt Nam, có địa chỉ tại quận 9, TP. Hồ Chí Minh, do công bố thông tin không đúng thời hạn.

Công ty cổ phần Len Việt Nam nộp phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; Tài liệu họp, Nghị quyết và Biên bản Đại hội hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và năm 2016; Báo cáo thường niên năm 2014, 2016 và 2017.