Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế tăng cường hiệu quả quản lý thuế và thu thuế xuất nhập khẩu

Khánh Chi

6 tháng đầu năm 2024, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý thuế và thu thuế xuất nhập khẩu, góp phần quan trọng vào kết quả thu ngân sách nhà nước của đơn vị.

Tính đến ngày 15/5/2024, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế đã thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt 420,05 tỷ đồng, bằng 67,75 % dự toán giao. 
Tính đến ngày 15/5/2024, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế đã thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt 420,05 tỷ đồng, bằng 67,75 % dự toán giao. 

Nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao năm 2024 là 620 tỷ đồng, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-HQTTH ngày 06/02/2024 về tổ chức, triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Theo đó, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế đã rà soát giao chỉ tiêu thu, chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2024 cho các chi cục trực thuộc; Thường xuyên theo dõi, đánh giá tiến độ thu để triển khai các giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Để thực hiện quản lý thuế hiệu quả, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, các nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan trong công tác quản lý thuế và thu thuế xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế tham gia ý kiến dự thảo quy trình kiểm tra và xác định trị giá hải quan; cung cấp thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan theo nội dung Công văn 1436/TCHQ-TXNK ngày 04/4/2024; Tăng cường kiểm tra trị giá, thực hiện tham vấn đối với 26 trường hợp có dấu hiệu rủi ro về giá, chấp nhận 26/26 trường hợp. Đồng thời rà soát, đánh giá và tổng hợp ý kiến tham gia xây dựng dự án Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, Luật Quản lý thuế và chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 110/2023/QH15...

Về hoàn thuế, miễn thuế, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế theo dõi, tiếp nhận thông báo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế trong năm tài chính 2023 của 39/39 doanh nghiệp; tiếp nhận, cấp mới 01 danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

Về thực hiện theo dõi, xử lý nợ thuế, Cục ban hành Quyết định giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn năm 2024 cho các chi cục hải quan; tích cực triển khai các biện pháp xử lý, thu hồi nợ thuế; thường xuyên theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo, nỗ lực của tập thể cán bộ đơn vị, tính đến ngày 15/5/2024, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế đã thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt 420,05 tỷ đồng, bằng 67,75 % dự toán giao (620 tỷ đồng), đạt 60,88% chỉ tiêu phấn đấu thu do UBND Tỉnh giao (690 tỷ đồng), tăng 73,86% so với cùng kỳ năm 2023.

6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu có thuế đạt 171,59 triệu USD (xuất khẩu: 62,97 triệu USD; nhập khẩu: 108,62 triệu USD), tăng 48,96 % so với cùng kỳ năm 2023; số thu nộp ngân sách toàn Cục đạt 420,05 tỷ đồng, tăng 73,86% (tương ứng tăng 178,46 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2023.