Cung cấp thông tin cho Hải quan: Lợi ích kép cho doanh nghiệp

Thanh Hiền

Cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin để bổ sung hồ sơ doanh nghiệp hàng năm theo yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan là quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp. Điều này đã được quy định cụ thể tại Luật Hải quan, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ và thực hiện đầy đủ.

Thông tin thiếu, không chính xác là yếu tố bất lợi cho doanh nghiệp
Thông tin thiếu, không chính xác là yếu tố bất lợi cho doanh nghiệp

Thời gian qua, Ngành Hải quan đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để triển khai đồng bộ công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan trên nhiều phương diện.

Cụ thể như: xây dựng cơ sở pháp lý; cải cách về quy trình, thủ tục hải quan; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; ứng dụng phương pháp quản lý hiện đại; sử dụng các trang thiết bị, kỹ thuật  tiên tiến; áp dụng công tác quản lý rủi ro trong công tác quản lý hải quan.

Đồng thời, thực hiện thông quan hàng hóa qua hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS), với phương châm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch.

 Theo phương thức quản lý hải quan hiện đại, cơ quan Hải quan tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động thương mại trong khi vẫn duy trì sự quản lý của Nhà nước đối với hàng hoá, hành lý xuất nhập khẩu (XNK); người, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh (XNC).

Để đạt được mục tiêu này, cơ quan Hải quan đang áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong công tác quản lý hải quan và tổ chức thu thập thông tin hải quan ở trong và ngoài nước để phục vụ việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa, hành lý XNK; phương tiện vận tải XNC theo quy định tại Điều 95 Luật Hải quan số 54/2014/QH13.

Việc doanh nghiệp cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin để bổ sung hồ sơ doanh nghiệp hàng năm theo yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan là quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp và đã được quy định tại khoản 3 Điều 95 Luật Hải quan số 54/2014/QH13.

Do vậy, việc doanh nghiệp cung cấp thông tin cho cơ quan Hải quan sẽ giúp cho hàng hóa, phương tiện vận tải của doanh nghiệp được thông quan nhanh chóng, thuận lợi khi tham gia hoạt động xuất nhập khẩu/xuất nhập cảnh và cơ quan hải quan sẽ đánh giá đúng mức độ tuân thủ, mức độ rủi ro của doanh nghiệp. Từ đó, giúp áp dụng đúng biện pháp kiểm tra hoặc các biện pháp ưu đãi.

Ngược lại, nếu doanh nghiệp không tự nguyện cung cấp thông tin cho cơ quan Hải quan hoặc có cung cấp nhưng thông tin không đầy đủ, chính xác thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp hạng  rủi ro của doanh nghiệp.

 Trong thực tiễn, vẫn còn một số doanh nghiệp do nhận thức chưa đầy đủ về việc cung cấp thông tin cho cơ quan Hải quan nên không cung cấp thông tin hoặc có cung cấp nhưng không đầy đủ hoặc không phản hồi cho cơ quan hải quan khi nhận được “Phiếu doanh nghiệp cung cấp, bổ sung  thông tin về hồ sơ doanh nghiệp”. Điều này đã làm ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp hạng rủi ro và thông quan hàng hóa của chính doanh nghiệp.

Việc đánh giá doanh nghiệp sẽ càng chính xác nếu cơ quan hải quan có đầy đủ thông tin. Thông tin thiếu, không chính xác là yếu tố bất lợi cho doanh nghiệp vì cơ quan hải quan sẽ đánh giá doanh nghiệp có rủi ro cao do thiếu thông tin.

Đơn cử, tại Cục Hải quan TP. Đà Nẵng, theo kế hoạch thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro năm 2017, thì cơ quan Hải quan phải thu thập bổ sung hồ sơ doanh nghiệp của gần 1.000 doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn trên tổng số hơn 2.300 doanh nghiệp tham gia hoạt  động XNK tại địa bàn.

Thực hiện kế hoạch này, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng và các Chi cục Hải  quan quản lý doanh nghiệp đã lần lượt gửi công văn và “Phiếu doanh nghiệp cung cấp, bổ sung  thông tin về hồ sơ doanh nghiệp” đến địa chỉ của từng doanh nghiệp trên địa bàn.

 Cục Hải quan TP Đà Nẵng rất mong các doanh nghiệp trên địa bàn hợp tác chặt chẽ với cơ quan hải quan, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin cho cơ quan hải quan.

 Doanh nghiệp có thể chủ động lựa chọn hình thức cung cấp thông tin phù hợp:

- Cung cấp thông tin trực tiếp bằng cách điền đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu đính kèm và gửi lại cơ quan hải quan đã gửi công văn yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin trong thời gian sớm nhất. 

- Doanh nghiệp có thể khai thác Biểu mẫu cung cấp, bổ sung thông tin của doanh nghiệp, sau đó doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin và gửi lại cho cơ quan theo hộp thư qlrr.haiquandanang@customs.gov.vn  hoặc qlrr.hqdanang@customs.gov.vn. Sau khi Doanh nghiệp hoàn thành việc cung cấp thông tin gửi đi thì thông báo cho cơ quan Hải quan biết để cập nhật thông tin của Doanh nghiệp.