Đã có 73.595 đơn vị đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến

Hà Anh

Tính đến ngày 30/4/2020, tổng số đơn vị đã đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến là 73.595/92.456 đơn vị, đạt tỷ lệ 79,6%. Trong đó, riêng tháng 4/2020, có 7.837 đơn vị đăng ký sử dụng mới.

Tính đến ngày 30/4/2020, tổng số đơn vị đã đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến là 73.595/92.456 đơn vị, đạt tỷ lệ 79,6%.
Tính đến ngày 30/4/2020, tổng số đơn vị đã đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến là 73.595/92.456 đơn vị, đạt tỷ lệ 79,6%.

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), 4 tháng đầu năm 2020, hệ thống KBNN đã tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo theo đúng lộ trình đã đề ra. Đồng thời, hỗ trợ công chức cơ quan KBNN và hệ thống làm việc tại nhà trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Thống kê cho thấy, tính đến ngày 30/4/2020, tỷ lệ giao dịch thanh toán gửi qua dịch vụ công trực tuyến là hơn 823 nghìn giao dịch trên tổng số hơn 1,4 triệu giao dịch chi ngân sách, đạt tỷ lệ 55%.

KBNN đã nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến thông qua bổ sung dịch vụ công ghi thu, ghi chi vốn nước ngoài qua KBNN và dịch vụ tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN; triển khai thí điểm kết nối và tích hợp từ các hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN tại 5 đơn vị.

Cùng với việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, hệ thống KBNN đã hiệu chỉnh và mở rộng tài nguyên hệ thống dịch vụ công trực tuyến; chỉnh sửa các mẫu biểu về chi ngân sách trên các Chương trình dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP; hoàn thành tích hợp Dịch vụ công khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với KBNN trên Cổng dịch vụ công quốc gia…