Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán khoảng 2,5 tỷ đồng chi chưa đủ thủ tục

Hà Anh

Kho bạc Nhà nước vừa cho biết, tính đến ngày 30/4/2020, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện khoảng 6.051 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định; qua đó, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là khoảng 2,5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/4, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 303.056 tỷ đồng, bằng 27,1% dự toán.
Tính đến ngày 30/4, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 303.056 tỷ đồng, bằng 27,1% dự toán.

Theo Kho bạc Nhà nước, tính đến ngày 30/4, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 303.056 tỷ đồng, bằng 27,1% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện khoảng 6.051 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định; qua đó đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là khoảng 2,5 tỷ đồng.

Thời gian qua, trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước đã xây dựng và triển khai quy trình kiểm soát cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước, đảm bảo các khoản chi ngân sách nhà nước được thực hiện đúng thẩm quyền và trong phạm vi nguồn lực được phân bổ, góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật tài chính và ngăn chặn nợ đọng.

Cơ chế, quy trình kiểm soát chi ngân sách nhà nước được hoàn thiện theo hướng ngày càng đơn giản, rõ ràng, minh bạch; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị; từng bước chuyển từ kiểm soát trước, thanh toán sau sang thanh toán trước, kiểm soát sau.

Đối với các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước tăng cường kiểm soát chặt chẽ, nhất là các khoản chi như: chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài, mua sắm trang thiết bị, xe ô tô,... đảm bảo tiết kiệm và theo đúng quy định của Chính phủ; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước đảm bảo trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo đúng nội dung, đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện kiểm soát, thanh toán chi tiền mặt, thanh toán chi lương, thanh toán các khoản mua sắm theo phương thức tập trung, mua sắm máy móc trang thiết bị, mua sắm xe ô tô theo đúng quy định.