Kho bạc Nhà nước cung cấp 04 dịch vụ công thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thái Hằng

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam vừa triển khai thành công việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công (DVC) khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc trên Cổng DVC quốc gia, đáp ứng 04 thủ tục hành chính có tần suất giao dịch với khối lượng lớn. Với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN trên, trung bình mỗi ngày, hệ thống DVC trực tuyến của KBNN sẽ tiếp nhận và xử lý khoảng gần 100 ghìn chứng từ và 50-60 nghìn hồ sơ.

04 dịch vụ công thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước trên Cổng DVC Quốc gia
04 dịch vụ công thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước trên Cổng DVC Quốc gia

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ  tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 về phê duyệt Danh mục DVC tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia năm 2020; Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, KBNN Việt Nam đã triển khai thành công việc tích hợp, cung cấp DVC khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc trên Cổng DVC Quốc gia, đáp ứng 04 thủ tục hành chính có tần suất giao dịch với khối lượng lớn. Cụ thể gồm:

(1) Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN;

(2) Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN;

(3) Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN;

(4) Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp.

Với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN trên, trung bình mỗi ngày, hệ thống DVC trực tuyến của KBNN tiếp nhận và xử lý khoảng gần 100 nghìn chứng từ và 50-60 nghìn hồ sơ.

Việc tích hợp và cung cấp DVC trực tuyến thuộc lĩnh vực KBNN trên Cổng DVC Quốc gia không chỉ góp phần tăng tính minh bạch, cung cấp các thông tin liên quan về thủ tục hành chính, dữ liệu, cũng như tiến độ giải quyết xử lý hồ sơ; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ... mà còn tăng khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, tạo sự thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng và các đơn vị sử dụng ngân sách… đáp ứng được các chủ trương, định hướng chiến lược, các hạng mục nghiệp vụ theo cấu trúc hệ thống Chính phủ điện tử.