Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 của Vietcombank thành công tốt đẹp

PV.

Ngày 21/04/2023, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ - Đại hội) lần thứ 16, năm 2023.

Ông Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Ttrung ương tặng hoa chúc mừng các thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank nhiệm kỳ 2023-2028.
Ông Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Ttrung ương tặng hoa chúc mừng các thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội, cổ đông đã nghe và đóng góp ý kiến vào Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023; Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội cũng đã triển khai xem xét các nội dung quan trọng khác như: Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028; Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ của Vietcombank.

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2022, Vietcombank đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, tiếp tục dẫn đầu hệ thống ngân hàng về quy mô lợi nhuận, chất lượng tài sản và hiệu quả kinh doanh. Trong đó, Vietcombank đã đạt mức tổng tài sản là 1.813.815 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2021, đạt 119% kế hoạch năm 2022 do ĐHĐCĐ giao; Dư nợ tín dụng đạt 1.156.148 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2021, trong giới hạn tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước giao và đạt 103% kế hoạch năm 2022 do ĐHĐCĐ giao; Tổng huy động vốn đạt 1.257.806 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2021, đạt 100% kế hoạch năm 2022 do ĐHĐCĐ giao.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Bên cạnh đó, Vietcombank tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu là 0,68%, dư quỹ dự phòng rủi ro ở mức 24.779 tỷ đồng. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu nội bảng là 317%, cao nhất ngành ngân hàng. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 37.368 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2021 và vượt kế hoạch năm 2022 do ĐHĐCĐ giao (tăng tối thiểu 12%), tiếp tục là ngân hàng có quy mô lợi nhuận dẫn đầu thị trường. Quy mô vốn hóa thị trường của Vietcombank đạt ~16,5 tỷ USD, tiếp tục là doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất Việt Nam, lọt vào nhóm 100 ngân hàng niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất toàn cầu.

Trong năm 2023, Vietcombank tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo, điều hành “Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo”. Trên cơ sở Chiến lược phát triển Vietcombank đến năm 2025, tầm nhìn 2030, toàn hệ thống Vietcombank tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau: Tổng tài sản tăng 9%; Dư nợ tín dụng tối đa tăng 14%; Huy động vốn phù hợp với tăng trưởng tín dụng; LDR không cao hơn năm 2022; Lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 15%; Tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 1,5%; Tỷ lệ chi trả cổ tức theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16 của Vietcombank đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển bền vững của Vietcombank theo mục tiêu đã đặt ra. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua và bỏ phiếu bầu ra thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 -2028 với 12 người.