Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, tạo việc làm đầy đủ đến năm 2030

Minh Thư

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 841/QĐ-TTg về Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030, trong đó có việc đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quyết định số 841/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đưa ra mục tiêu cụ thể: Duy trì tăng trưởng GDP bình quân đầu người 4 - 4,5%/năm và tăng trưởng GDP hàng năm trung bình từ 5 - 6%; Tăng năng suất lao động thông qua đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cấp và đổi mới công nghệ, tập trung vào các ngành tạo giá trị tăng cao và sử dụng nhiều lao động (Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt trên 6,5%/năm giai đoạn 2021 -2030; Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GDP đến năm 2025 đạt 45%, đến năm 2030 đạt > 50%).

Bên cạnh đó, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cũng tăng cường các chính sách hỗ trợ các hoạt động sản xuất có năng suất cao, tạo việc làm tốt và bền vững, hỗ trợ làm chủ doanh nghiệp, phát minh và sáng tạo; chính thức hóa và tăng trưởng các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, gồm cả thông qua việc tiếp cận với các dịch vụ tài chính với chỉ tiêu tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức < 60% đến năm 2025 và 2030.

Theo Quyết định số 841/QĐ-TTg, Chính phủ cũng đặt mục tiêu, đến năm 2030, tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả nam và nữ, bao gồm cả thanh niên, người khuyết tật và thù lao ngang bằng đối với các loại công việc như nhau; Đến năm 2030, giảm đáng kể tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc đào tạo. Chủ động thực hiện hiệu quả Hiệp ước Việc làm Toàn cầu của ILO; thực hiện kịp thời và hiệu quả các biện pháp để xóa bỏ lao động ép buộc, chấm dứt nạn buôn người và nô lệ hiện đại; ngăn chặn và xóa bỏ lao động trẻ em dưới mọi hình thức; Bảo vệ quyền lao động; đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho tất cả người lao động, đặc biệt là lao động nữ di cư và lao động làm trong khu vực phi chính thức; Đến năm 2030, phát triển du lịch bền vững, tạo việc làm, tạo sản phẩm và dịch vụ du lịch có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới; thúc đẩy quảng bá văn hóa và sản phẩm địa phương.

Với mục tiêu tăng cường năng lực các thể chế tài chính trong nước nhằm khuyến khích và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm cho mọi người, các chỉ tiêu phấn đấu gồm: Đến năm 2023, số chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng thương mại trên 100.000 người trưởng thành >20%; Số lượng điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt ≥500.000; Mỗi người trưởng thành có ít nhất 1 tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác.

 

Quyết định số 841/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 14/7/2023 và thay thế Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.