Đảm bảo việc giao đất, cho thuê đất đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả


Mới đây, Bộ Tài chính đã có ý kiến phản hồi liên quan đến cơ chế thu tiền sử dụng đất cho nghiên cứu khoa học đối với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) của GS. Trần Thanh Vân tại Phú Yên, Bình Định.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về việc miễn tiền thuê đất đối với Dự án ICISE, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã có các Công văn: số 11625/BTC-QLCS ngày 23/9/2020 và số 778/BTC-QLCS ngày 22/01/2021 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Theo đó, Bộ Tài chính đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Trung tâm được miễn tiền thuê đất từ năm 2011 đến hết năm 2020, đồng thời cho phép không tính tiền chậm nộp tương ứng với số tiền thuê đất được miễn.

Ngày 7/4/2021, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo tại Công văn số 457/TTg-NN về việc đồng ý việc miễn tiền thuê đất cho Dự án ICISE từ năm 2011 đến hết năm 2020, đồng thời, không tính tiền chậm nộp tương ứng với số tiền thuê đất được miễn như đề xuất của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính hướng dẫn UBND tỉnh Bình Định và các cơ quan liên quan thực hiện cụ thể.

Như vậy, Dự án ICISE được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho miễn tiền thuê đất từ năm 2011 đến hết năm 2020. Sau năm 2020, Trung tâm phải có trách nhiệm có phương án sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bộ Tài chính cũng đã làm rõ về đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ miễn cho thời gian 02 kỳ ổn định (10 năm) mà không phải cho cả thời gian thuê như đề nghị của UBND tỉnh Bình Định. Bộ Tài chính cho biết, theo Bộ Khoa học và Công nghệ thì doanh nghiệp này không đủ điều kiện để áp dụng Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ như các doanh nghiệp khoa học và công nghệ khác. Điều này đồng nghĩa với việc không đủ điều kiện để được miễn tiền thuê đất đối với một số loại diện tích đất theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Do đó, việc UBND tỉnh Bình Định đề nghị được miễn toàn bộ thời gian của Dự án cho toàn bộ diện tích 167.661,5 m2 là chưa phù hợp, cao hơn cả chế độ miễn áp dụng cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Về việc quản lý, sử dụng đất của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành, theo Bộ Tài chính, phần diện tích (167.661,5 m2) mà Công ty Quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành sử dụng cho mục đích hội nghị, hội thảo khoa học là quá lớn, chiếm khoảng 80% diện tích trong 211.155,2 m2 đất của Dự án ICISE. Đồng thời, tiền thuê đất vượt quá khả năng chi trả của đơn vị, dẫn đến khó khăn trong thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Do vậy, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát lại nhu cầu cần thiết sử dụng đất của Dự án, năng lực của chủ đầu tư Dự án để đảm bảo việc giao đất, cho thuê đất đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Vừa qua, tại cuộc tiếp xúc cử tri tại Đại học Quy Nhơn, tỉnh Bình Định sáng ngày 7/5/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã giải đáp câu hỏi của cử tri liên quan đến miễn tiền thuê đất cho ICISE của GS. Trần Thanh Vân. 

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề xuất miễn tiền thuê đất cho dự án Trung tâm này đến năm 2020. Trong thời gian tới, cần phải đánh giá lại đề xuất miễn tiền thuê đất 50 năm "là có đủ điều kiện và phù hợp hay không". Nếu có lợi cho đất nước, cho cộng đồng, có đột phá trong tư duy đào tạo, thì các cơ quan liên quan sẽ có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ miễn tiền thuê đất. Do đó, ba bộ liên quan gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính cần cùng ngồi lại để có đánh giá cụ thể hơn.