Đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2016


Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2016


Thành lập mới

Số DN hoàn tất thủ tục giải thể

Số DN tạm ngừng
kinh doanh có thời hạn

Số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể

Số DN quay trở lại hoạt động

Số DN thành lập mới

Số vốn đăng ký

Số lao động đăng ký

Đơn vị tính

DN

tỷ đồng

lao động

DN

DN

DN

DN

10.314

81.524

132.639

930

1.596

4.780

1.976

 

Số liệu lũy kế năm 2016


Thành lập mới

Số DN hoàn tất thủ tục giải thể

Số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn

Số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể

Số DN quay trở lại hoạt động

Số DN thành lập mới

Số vốn đăng ký

Số lao động đăng ký

Đơn vị tính

DN

tỷ đồng

lao động

DN

DN

DN

DN

91.765

710.618

1.061.319

9.295

17.574

33.131

22.486

Nguồn: Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)