Đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2013

PV

(Tài chính) Thời gian qua, rất nhiều công ty và thành viên hỏi về việc quy định đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2013 như thế nào, có gì khác và mới so với trước đây? TCTC xin đăng lại Thông báo của Bộ Tài chính về lĩnh vực này để bạn đọc tham khảo, hiểu rõ thêm.BỘ TÀI CHÍNH

VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

VÀ KIỂM TOÁN

Đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2013 - Ảnh 1CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                       THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KIỂM TOÁN

                     NĂM 2013

 

Bộ Tài chính thông báo về việc đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2013 như sau:

Thủ tục, hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2013 thực hiện tương tự như đã thực hiện năm 2012 trở về trước cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.

Việc đăng ký hành nghề được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 64/2004/TT-BTC ngày 29/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập. Cụ thể như sau: 1. Mẫu “Danh sách đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2013” thực hiện theo mẫu tại Phụ lục số 02a kèm theo. Những lần đăng ký hành nghề bổ sung sau lần đăng ký đầu tiên, các công ty lập mẫu “Danh sách đăng ký hành nghề kiểm toán bổ sung lần … năm 2013” theo Mẫu tại Phụ lục số 02b kèm theo.

2. Đối với các công ty mới thành lập, sáp nhập, chia tách… khi đăng ký hành nghề kiểm toán lần đầu phải nộp 01 bộ hồ sơ pháp lý công ty bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy đăng ký nộp thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ công ty, Quyết định bổ nhiệm Giám đốc; Biên bản hoặc Hợp đồng sáp nhập…(Bản sao công chứng hoặc có chữ ký và dấu xác nhận của Giám đốc công ty).

3. Đối với kiểm toán viên đăng ký hành nghề lần đầu tại công ty kiểm toán thì nộp hồ sơ cá nhân bao gồm:

a) Đơn xin đăng ký hành nghề kiểm toán tại công ty kiểm toán độc lập theo Mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo;

b) Bản sao Chứng chỉ kiểm toán viên có công chứng hoặc có chữ ký và dấu xác nhận của Giám đốc công ty;

c) Bản sao hợp đồng lao động có công chứng hoặc có chữ ký và dấu xác nhận của Giám đốc công ty;

d) Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ở công ty cũ;

đ) Bản sao sổ bảo hiểm xã hội.

4. Trường hợp kiểm toán viên đăng ký từ lần thứ 2 trở đi tại công ty thì không phải nộp hồ sơ cá nhân kiểm toán viên tại mục 3 trừ mục 3a.

5. Các công ty nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký hành nghề đến trước ngày 31/10/2012. Các công ty phải lập ít nhất 04 bản “Danh sách đăng ký hành nghề kiểm toán năm…” theo mẫu Phụ lục số 02a để Bộ Tài chính xác nhận và lưu hành.

6. Bộ Tài chính không xác nhận đăng ký hành nghề đối với kiểm toán viên chưa học đủ giờ cập nhật. Trường hợp vì lý do đặc biệt như nghỉ thai sản, tai nạn, ốm đau kéo dài trên 02 tháng được hoãn giờ cập nhật kiến thức nếu: đã cập nhật kiến thức ít nhất 20 giờ, có đơn xin hoãn giờ cập nhật kiến thức trong năm gửi Bộ Tài chính và có tài liệu chứng minh cho những lý do trên.

Đề nghị các công ty thực hiện việc đăng ký hành nghề kiểm toán theo đúng những quy định và hướng dẫn hiện hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các công ty phản ánh về Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán (Bộ Tài chính) để kịp thời giải quyết./.

Tệp đính kèm:  1510-Phu luc DKHN kiem toan 2013.doc